ANUNȚ S.C. LUCRĂRI DRUMURI ȘI PODURI DÂMBOVIȚA S.A. organizează procedură de selecţie pentru ocuparea unui post de membru al Consiliului de Administraţie

Vineri, 29 Octombrie 2021, ora 08:00
5134 citiri

S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A. organizeaza procedura de selectie pentru ocuparea unui post de membru al Consiliului de Administratie, in conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

La acest proces de selectie pot participa persoane care indeplinesc, in mod obligatoriu, urmatoarele conditii:

  • fiecare membru al Consiliului de Administratie trebuie sa aiba experienta de minim 1 an in imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome pe care le-a administrat sau condus;
  • experienta profesionala intr-unul din domeniile de activitate ale intreprinderii;
  • sa fie absolvent de studii superioare de lunga durata atestate prin diploma de licenta;
  • sa aiba o stare de sanatate corespunzatoare exercitarii functiei de administrator pentru care candideaza, atestata pe baza adeverintei medicale eliberata de medicul de familie;
  • sa nu aiba antecedente penale;
  • sa nu aiba fapte inscrise in cazierul fiscal;
  • sa nu intre sub incidenta legislatiei privitoare la conflictul de interese, situatiile de incompatibilitate si numarul maxim de mandate pe care le poate exercita in calitate de administrator;
  • sa cunoasca legislatia prezentata in bibliografia mentionata.

In procesul de selectie se va tine cont si de urmatoarea regula generala:

- majoritatea membrilor Consiliului de Administratie trebuie sa fie formata din administratori neexecutivi si independenti in sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990.

Documente necesare pentru depunerea candidaturii:

a) cerere de inscriere la procesul de selectie ce cuprinde in mod obligatoriu un OPIS al documentelor dosarului;

b) Curriculum Vitae in format Europass (modelul se va descarca de pe site-urile Consiliului Judetean Dambovita si S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A.;

c) act de identitate, in copie;

d) certificat de casatorie/alte acte, in copie (doar in cazul in care numele de pe actele depuse in cadrul dosarului de inscriere este diferit de cel de pe actul de identitate);

e) acte de studii si alte documente care certifica efectuarea unor specializari, in copie;

f) carnet de munca si/sau adeverinte, in copie, care sa ateste vechimea in munca si in specialitatea studiilor, precum si locul de munca actual, daca este cazul;

g) prezentare detaliata, in original, datata si semnata, din care sa rezulte in ce a constat contributia pe care a adus-o la imbunatatirea performantei societatilor sau regiilor autonome in perioada in care le-a administrat sau condus, insotita de dovada numirii in calitate de administrator/manager, in copie;

h) cazier judiciar, in original, fara incidente;

i) adeverinta medicala care sa ateste o stare de sanatate corespunzatoare (in original) eliberata cu cel mult 6 luni anterior depunerii candidaturii, de catre medicul de familie al candidatului sau de catre unitatile sanitare abilitate. Adeverinta va contine, in clar, numarul, data, numele emitentului si calitatea acestuia, in formatul standard stabilit de Ministerul Sanatatii;

j) cazier fiscal in termen de valabilitate, in original;

k) declaratie pe proprie raspundere privitoare la indeplinirea conditiilor cerute de lege pentru dobandirea calitatii de administrator, locul actual de munca, conflictul de interese, situatiile de incompatibilitate si numarul maxim de mandate pe care le poate exercita in calitate de administrator;

l) declaratie de interese (modelul se va descarca de pe site-urile Consiliului Judetean Dambovita si S.C. LUCRARI, DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A;

m) orice alte documente doveditoare pe care candidatul le considera necesare pentru dovedirea indeplinirii tuturor conditiilor enuntate;

Copiile de pe actele prevazute la lit. c-g, m, vor avea mentiunea "conform cu originalul" si semnatura candidatului/candidatei.

Toate documentele mentionate mai sus sunt obligatorii, lipsa cel putin a unuia dintre documentele mentionate mai sus, atrage respingerea candidaturii. Prin transmiterea aplicatiei, candidatii isi dau acordul implicit ca datele lor personale sa fie procesate in scopul procedurii de selectie.

Candidatii selectati pentru etapa "interviu" vor transmite comisiei, in termenul stabilit de catre aceasta, declaratia de intentie intocmita in conformitate cu prevederile Anexei 1d din HG nr.722/2016.

Dosarul de candidatura se va depune pana cel tarziu, la data de 29.11.2021, ora 16.00, la urmatoarea adresa a Consiliului Judetean Dambovita: str. Piata Tricolorului, nr. 1, parter, cod postal 130060, Municipiul Targoviste, Judet Dambovita, in plic inchis si sigilat pe care sa se mentioneze: "Aplicatie pentru functia de membru in Consiliul de Administratie al S.C. LUCRARI DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A." precum si urmatoarele date ale candidatului: (numele si prenumele, domiciliul si adresa de e-mail).

Doar candidatii care au fost inscrisi in lista scurta, in urma evaluarii dosarelor de candidatura, vor fi contactati pentru etapa interviului.

Pentru informatii suplimentare, persoanele interesate pot utiliza numerele de telefon: 0245612816, 0245612168 si 0728878767 si sa se consulte pagina web a Consiliului Judetean Dambovita (www.cjd.ro), precum si a societatii (www.ldpdambovita.ro).

Bibliografie pentru etapa "interviu":

- Legea nr. 31/1990 - Legea societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

- Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare - Titlul I, Titlul II - Cap. 1,2,4, Titlul IV - Cap. 1,3-5,10,14, Titlul IX;

- OUG. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;

- OG. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile si completarile ulterioare;

Prezentul anunt se va publica in doua ziare economice si/sau financiare si va fi postat pe site-ul autoritatii tutelare si al S.C. LUCRARI, DRUMURI SI PODURI DAMBOVITA S.A.

Procedura de selectie se desfasoara in urmatoarele etape succesive, conform HG nr. 722/2016:

- intocmirea listei lungi;

- intocmirea listei scurte;

- interviul candidatilor selectati.

Criterii de evaluare:

- indeplinirea conditiilor de participare;

- cunoasterea bibliografiei solicitate;

- sa dovedeasca abilitati manageriale.

Dupa finalizarea interviului, comisia de selectie va intocmi un raport pentru numiri finale care va include clasificarea candidatilor.

#post vacant, #locuri de munca, #anunt , #Stiri Locuri de munca

Curs valutar

1 EUR = 4.9709 RON

0.0017

1 USD = 4.5670 RON

0.0202
  1. Cei mai norocoși angajați de la stat. Au salarii de 2.500 de euro pe lună
  2. De ce aproape jumătate dintre femeile din România se pot aștepta la cele mai mici pensii