Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Calendar legislativ 30 iunie-20 iulie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Calendar legislativ 30 iunie-20 iulie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri


Casa de Avocatura Stratula, Mocanu & Asociatii a intocmit calendarul legislativ al saptamanii 30 iunie - 20 iulie 2014, cu cele mai importante modificari legislative care vizeaza mediul de afaceri.

Astfel, avocatii subliniaza intrarea in vigoare, din 11 iulie, a Legii nr. 97/2014 privind modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri

In extras

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii tineri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 103 din 9 februarie 2011, aprobata cu modificari prin Legea nr. 301/2011, cu completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Titlul ordonantei de urgenta se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" ORDONANTA DE URGENTA pentru stimularea infiintarii si dezvoltarii microintreprinderilor de catre intreprinzatorii debutanti in afaceri"

2. La articolul 1, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" (2) Prin program se acorda facilitati pentru microintreprinderile nou-infiintate, conduse de intreprinzatorii debutanti in afaceri, care desfasoara pentru prima data activitate economica, prin intermediul unei societati cu raspundere limitata."

3. La articolul 2, partea introductiva si litera a) ale alineatului (1) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

" Art. 2. - (1) In intelesul prezentei ordonante de urgenta, intreprinzatorul debutant in afaceri, beneficiar al programului, este persoana fizica majora care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:

a) are capacitate juridica deplina de exercitiu".

4. La articolul 2, alineatul (2) se abroga.

5. La articolul 4, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

" a) sa notifice in scris cu privire la infiintare oficiului teritorial pentru intreprinderi mici si mijlocii si cooperatie (O.T.I.M.M.C.) in a carui raza de competenta isi are sediul social, in termen de cel mult 30 de zile lucratoare de la inregistrare, in vederea luarii in evidenta;

b) sa angajeze cu contract de munca pe durata nedeterminata, cu norma intreaga, si sa mentina in activitate cel putin 2 salariati de la momentul obtinerii facilitatilor prevazute la art. 5 lit. a) si/sau b) pana la pierderea calitatii de microintreprindere apartinand intreprinzatorului debutant in afaceri".

6. La articolul 5, literele a) si e) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

" a) acordarea de catre Departamentul pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism, prin O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social, a unei alocatii financiare nerambursabile reprezentand cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro sau echivalentul in lei din valoarea proiectului aferent planului de afaceri, pentru care face dovada surselor de cofinantare. Alocatiile financiare nerambursabile se acorda in limita sumelor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul Departamentului pentru Intreprinderi Mici si Mijlocii, Mediul de Afaceri si Turism;

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

e) consiliere, instruire si sprijin din partea O.T.I.M.M.C. in a carui raza de competenta isi are sediul social."

Incepand cu data de 01 iulie 2014, a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 19/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal

In extras

Art. I. - Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 192 se abroga.

2. Dupa articolul 193 se introduce un nou articol, articolul 194, cu urmatorul cuprins:

" Scutirea de impozit a profitului reinvestit

Art. 194. - (1) Profitul investit in echipamente tehnologice - masini, utilaje si instalatii de lucru - astfel cum sunt prevazute in subgrupa 2.1 din Catalogul privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, folosite in scopul desfasurarii activitatii economice, este scutit de impozit.

(2) Profitul investit potrivit alin. (1) reprezinta soldul contului de profit si pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului, in anul punerii in functiune a echipamentelor tehnologice respective. Scutirea de impozit pe profit aferenta investitiilor realizate se acorda in limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectiva.

(3) Pentru perioada 1 iulie-31 decembrie 2014, in aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut inregistrat incepand cu data de 1 iulie 2014 si investit in activele mentionate la alin. (1) produse si/sau achizitionate si puse in functiune dupa aceeasi data.

(4) Pentru contribuabilii care au obligatia de a plati impozit pe profit trimestrial, in situatia in care se efectueaza investitii in trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea.

(5) In cazul contribuabililor prevazuti la art. 1121 care devin platitori de impozit pe profit in conformitate cu prevederile art. 1126, pentru aplicarea facilitatii se ia in considerare profitul contabil brut cumulat de la inceputul anului investit in echipamentele tehnologice mentionate la alin. (1), puse in functiune incepand cu trimestrul in care acestia au devenit platitori de impozit pe profit.

(6) Scutirea se calculeaza trimestrial sau anual, dupa caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai putin partea aferenta rezervei legale, se repartizeaza la sfarsitul exercitiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, pana la concurenta profitului contabil inregistrat la sfarsitul exercitiului financiar. In cazul in care la sfarsitul exercitiului financiar se realizeaza pierdere contabila nu se efectueaza recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizeaza la rezerve suma profitului investit.

(7) Pentru echipamentele tehnologice prevazute la alin. (1), care se realizeaza pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acorda pentru investitiile puse in functiune partial in anul respectiv, in baza unor situatii partiale de lucrari.

(8) Prevederile alin. (1) se aplica pentru echipamentele tehnologice considerate noi, potrivit normelor de aplicare.

(9) Contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) au obligatia de a pastra in patrimoniu echipamentele tehnologice respective cel putin o perioada egala cu jumatate din durata de utilizare economica, stabilita potrivit reglementarilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. In cazul nerespectarii acestei conditii, pentru sumele respective se recalculeaza impozitul pe profit si se percep creante fiscale accesorii potrivit Codului de procedura fiscala, de la data aplicarii facilitatii, potrivit legii. In acest caz, contribuabilul are obligatia depunerii declaratiei fiscale rectificative. Nu intra sub incidenta acestor prevederi echipamentele tehnologice care se inscriu in oricare dintre urmatoarele situatii:

a) sunt transferate in cadrul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;

b) sunt instrainate in procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;

c) sunt distruse, pierdute sau furate, in conditiile in care aceste situatii sunt demonstrate sau confirmate in mod corespunzator de contribuabil. In cazul echipamentelor tehnologice furate, contribuabilul demonstreaza furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

(10) Prin exceptie de la prevederile art. 24 alin. (6) lit. b), contribuabilii care beneficiaza de prevederile alin. (1) nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerata pentru echipamentele tehnologice respective.

(11) Contribuabilii care intra sub incidenta prevederilor art. 16 alin. (3) aplica prevederile prezentului articol in mod corespunzator pentru anul fiscal modificat.

(12) Rezerva constituita potrivit alin. (6) nu intra sub incidenta prevederilor art. 22 alin. (6), urmand sa se impoziteze la momentul utilizarii sub orice forma, precum si in cazul operatiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii, daca societatea beneficiara nu preia aceasta rezerva.

(13) Prevederile prezentului articol se aplica pentru profitul reinvestit in echipamentele tehnologice produse si/sau achizitionate dupa 1 iulie 2014 si puse in functiune pana la data de 31 decembrie 2016 inclusiv."

Art. II. - Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica incepand cu data de 1 iulie 2014.

Din 01 august 2014, va intra in vigoare Hotararea Guvernului nr. 495/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat privind exceptarea unor categorii de consumatori finali de la aplicarea Legii nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

In extras

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotarari il reprezinta instituirea unei scheme de ajutor de stat, avand ca obiectiv exceptarea de la aplicarea prevederilor art. 8 alin. (2) din Legea nr. 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a unui procent din cantitatea de energie electrica livrata consumatorilor industriali electro-intensivi, cu respectarea reglementarilor europene incidente, respectiv "Orientarile privind ajutoarele pentru mediu si energie pentru perioada 2014-2020", elaborate de Comisia Europeana, denumite in continuare Orientari.

(2) Prezenta hotarare are in vedere prevederile referitoare la ajutoare sub forma de reduceri ale sprijinului financiar pentru energia electrica din surse regenerabile prevazute la sectiunea 5.7 din Orientari.

(3) Autoritatea responsabila de administrarea schemei de ajutor de stat este Ministerul Economiei.

CAPITOLUL II

Reguli procedurale:

Art. 2. - (1) Prevederile prezentei hotarari se aplica intreprinderilor din sectoarele expuse riscului de a isi pierde competitivitatea, din cauza finantarii sprijinului acordat energiei din surse regenerabile, risc datorat electrointensivitatii beneficiarului si expunerii la comertul international.

(2) In sensul alin. (1), ajutorul va fi acordat daca intreprinderea se afla pe lista sectoarelor din anexa nr. 1 din Orientari.

(3) Ajutorul de stat se acorda cu conditia ca beneficiarii ajutorului sa plateasca cel putin 15% din numarul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii, fara reducerea acordata prin prezenta schema de exceptare.

(4) In functie de electro-intensitatea intreprinderilor prevazute la alin. (2), beneficiarii vor plati urmatoarele procente din numarul certificatelor verzi aferente cotei obligatorii:

a) 15% in cazul unei electro-intensitati mai mari de 20%;

b) 40% in cazul unei electro-intensitati cuprinse intre 10-20%;

c) 60% in cazul unei electro-intensitati cuprinse intre 5-10%.

(5) Electro-intensitatea prevazuta la alin. (4) se calculeaza conform urmatoarei formule:

[Consumul energiei electrice * pretul energiei electrice]/[(VAB n + VAB n - 1 + VAB n - 2)/3],

in care:

(i) VAB = cifra de afaceri plus productia capitalizata plus alte venituri din exploatare plus/minus variatia stocurilor minus achizitiile de bunuri si servicii (fara includerea costurilor de personal) minus impozitele pe produse aferente cifrei de afaceri care nu sunt deductibile minus impozitele si taxele aferente productiei;

(ii) n = anul financiar anterior anului in care este solicitata exceptarea;

(iii) consumul energiei electrice = media aritmetica a consumului energiei electrice pe ultimii 3 ani ai intreprinderilor;

(iv) pretul energiei electrice = pretul mediu de vanzare cu amanuntul al energiei electrice aplicabil intreprinderilor cu nivel asemanator de consum in anul 2013, astfel cum rezulta din Raportul privind rezultatele monitorizarii pietei de energie electrica in luna decembrie 2013, publicat pe site-ul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei, denumita in continuare ANRE, pretul energiei electrice include si costul integral al subventiilor pentru energie electrica produsa din surse regenerabile care ar fi transferat intreprinderii in absenta exceptarii.

(6) In cazul intreprinderilor electro-intensive infiintate de mai putin de un an si care se afla pe lista sectoarelor din anexa nr. 1 din Orientari, se utilizeaza datele estimate pentru primul an de activitate. Ulterior primului an de activitate, Ministerul Economiei verifica incadrarea intreprinderii in conditiile de eligibilitate stabilite de prezenta schema, urmand sa regularizeze sprijinul financiar acordat, dupa caz. Pentru al doilea an de activitate se utilizeaza datele aferente primului an de activitate. Pentru al treilea an de activitate se aplica media aritmetica a datelor aferente primilor 2 ani de activitate.

Incepand cu al patrulea an de activitate se utilizeaza media aritmetica a celor 3 ani anteriori.

Art. 3. - (1) Exceptarea prevazuta la art. 1 alin. (1) se aplica la cota obligatorie de achizitie de certificate verzi care se aplica furnizorilor de energie, comunicata de ANRE, incepand cu anul in care a fost obtinut acordul de exceptare. Respectiva exceptare nu afecteaza calculul privind atingerea obiectivului national prevazut la art. 5 alin. (1) din Legea nr. 220/2008, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in consumul final brut de energie al anului 2020.

(2) Beneficiarii ajutorului de stat notifica acordul de exceptare catre ANRE, precum si fiecaruia dintre furnizorii lor de energie electrica cu care au incheiate sau incheie contracte de vanzare cumparare de energie electrica. In baza acordului de exceptare primit de la clientul sau, furnizorul este exceptat de la obligatia de a achizitiona un numar de certificate verzi aferent cantitatii de energie electrica livrate clientului sau, beneficiar al schemei de ajutor reglementate de prezenta hotarare.

Art. 4. - Ministerul Economiei verifica respectarea indeplinirii conditiilor impuse de reglementarile europene si nationale in vigoare, precum si de prevederile prezentei hotarari si monitorizeaza schema de ajutor de stat astfel incat sa asigure ca exceptarile acordate se incadreaza in procentele prevazute la art. 2 alin. (4).

Art. 5. - Ajutorul de stat se acorda daca beneficiarul a depus la autoritatea responsabila cu administrarea schemei de ajutor de stat o cerere in acest scop, denumita cerere de acord pentru exceptare, si daca Ministerul Economiei a confirmat ulterior incadrarea beneficiarului in conditiile de eligibilitate stabilite in schema.

Art. 6. - (1) Perioada de valabilitate a schemei de ajutor de stat este de 10 ani.

(2) Valoarea totala maxima a schemei de ajutor de stat nu va putea depasi 85% din valoarea maxima prevazuta in decizia Comisiei Europene de autorizare a schemei de sprijin SA33134/2011.

(3) Numarul estimat al beneficiarilor de ajutor de stat acordat in temeiul prezentei hotarari este 300, iar bugetul total estimat alocat schemei de ajutor de stat reprezinta echivalentul in lei al sumei de 750 milioane euro.

Art. 7. - Ministerul Economiei, in calitate de autoritate de implementare a schemei de ajutor de stat, pastreaza, pe o perioada de 10 ani de la data acordarii ajutorului, inregistrari detaliate referitoare la ajutoarele acordate potrivit prezentei scheme de ajutor de stat, care contin toate informatiile necesare pentru a stabili daca au fost respectate criteriile din Orientari.

CAPITOLUL III

Dispozitii finale

Art. 8. - (1) Nerespectarea de catre beneficiari a conditiilor prevazute prin prezenta hotarare determina aplicarea de catre Ministerul Economiei a masurilor necesare in vederea recuperarii ajutoarelor de stat conform reglementarilor europene si nationale.

(2) Procedura de emitere a acordului pentru exceptare este prevazuta in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 9. - Prezenta hotarare intra in vigoare la data de 1 august 2014.

Din 30 iunie 2014, a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 51/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii

In extras

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 din 15 mai 2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 16 1 se abroga.

2. La articolul 270 alineatul (1) [Art. 270. - (1) Contestatia se formuleaza in scris si trebuie sa contina urmatoarele elemente: ...]

3. La articolul 270, alineatul (2) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" (2) In situatia in care Consiliul apreciaza ca in contestatie nu sunt cuprinse toate informatiile prevazute la alin. (1), va cere contestatorului ca, in termen de 3 zile de la instiintare, sa completeze contestatia. In cazul in care contestatorul nu se conformeaza obligatiei impuse de Consiliu, contestatia va fi respinsa ca inadmisibila."

4. Dupa articolul 271 se introduc doua noi articole, articolele 2711 si 2712, cu urmatorul cuprins:

" Art. 271 1. - (1) In scopul de a proteja autoritatea contractanta de riscul unui eventual comportament necorespunzator, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduita pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plangerii si data ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata de solutionare a acesteia.

(2) Contestatia/Cererea/Plangerea va fi respinsa in cazul in care contestatorul nu prezinta dovada constituirii garantiei prevazute la alin. (1).

(3) Garantia de buna conduita se constituie prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari si se depune in original la sediul autoritatii contractante si in copie la Consiliu sau la instanta de judecata, odata cu depunerea contestatiei/cererii/plangerii.

(4) Cuantumul garantiei de buna conduita se stabileste prin raportare la valoarea estimata a contractului ce urmeaza a fi atribuit, astfel:

a) 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. a) si b);

b) 1% din valoarea estimata, daca aceasta este mai mica decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 10.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;

c) 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. a) si b), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 25.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei;

d) 1% din valoarea estimata, daca aceasta este egala sau mai mare decat pragurile valorice prevazute la art. 55 alin. (2) lit. c), dar nu mai mult decat echivalentul in lei a 100.000 euro, la cursul BNR de la data constituirii garantiei.

(5) Garantia de buna conduita trebuie sa aiba o perioada de valabilitate de cel putin 90 de zile, sa fie irevocabila si sa prevada plata neconditionata la prima cerere a autoritatii contractante, in masura in care contestatia/cererea/plangerea va fi respinsa.

(6) In cazul in care, in ultima zi de valabilitate a garantiei de buna conduita, decizia Consiliului sau hotararea instantei de judecata nu este ramasa definitiva, iar contestatorul nu a prelungit valabilitatea garantiei de buna conduita in aceleasi conditii de la alin. (1)-(5), autoritatea contractanta va retine garantia de buna conduita.

Prevederile art. 2712 alin. (3)-(5) se aplica in mod corespunzator.

(7) Prevederile alin. (1)-(6) se aplica in mod corespunzator si in situatia in care plangerea impotriva deciziei Consiliului este formulata de o alta persoana decat autoritatea contractanta sau contestator, conform art. 281.

Art. 271 2. - (1) In cazul in care contestatia este respinsa de catre Consiliu sau de catre instanta de judecata, atunci cand contestatorul se adreseaza direct instantei, autoritatea contractanta are obligatia de a retine garantia de buna conduita de la momentul ramanerii definitive a deciziei Consiliului/hotararii instantei de judecata. Retinerea se aplica pentru loturile la care contestatia a fost respinsa.

(2) Prevederile alin. (1) se aplica si in cazul in care contestatorul renunta la contestatie/cerere/plangere.

(3) Masura prevazuta la alin. (1) nu va fi aplicata in cazul in care Consiliul/instanta de judecata respinge contestatia ca ramasa fara obiect sau in cazul in care s-a renuntat la contestatie/cerere/plangere, ca urmare a adoptarii de catre autoritatea contractanta a masurilor de remediere necesare, in conditiile art. 2563 alin. (1).

(4) In situatia in care Consiliul admite contestatia, respectiv instanta competenta admite plangerea formulata impotriva deciziei Consiliului de respingere a contestatiei, autoritatea contractanta are obligatia de a restitui contestatorului garantia de buna conduita, in cel mult 5 zile de la momentul ramanerii definitive a deciziei/hotararii.

(5) In situatia in care contestatorul se adreseaza direct instantei de judecata si aceasta admite cererea introdusa, prevederile alin. (4) se aplica in mod corespunzator.

(6) Sumele incasate de autoritatea contractanta din executarea garantiei de buna conduita reprezinta venituri ale autoritatii contractante."

5. La articolul 274, alineatele (1) si (4) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

" Art. 274. - (1) In vederea solutionarii contestatiei/contestatiilor, autoritatea contractanta are obligatia de a transmite Consiliului, in termen de cel mult 5 zile lucratoare de la data primirii contestatiei conform prevederilor art. 271 alin. (1), punctul sau de vedere asupra acesteia/acestora, insotit de orice alte documente considerate edificatoare, precum si, sub sanctiunea amenzii prevazute la art. 275 alin. (3), o copie a dosarului achizitiei publice, cu exceptia anunturilor publicate in SEAP si a documentatiei de atribuire, atunci cand aceasta este disponibila si poate fi descarcata direct din SEAP. Lipsa punctului de vedere al autoritatii contractante nu impiedica solutionarea contestatiei/contestatiilor, in masura in care s-a facut dovada comunicarii acesteia/acestora. [ . . . . . . . . . . ]

(4) La cerere, contestatorul are acces la dosarul achizitiei publice depus la Consiliu."

6. La articolul 274, dupa alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu urmatorul cuprins:

" (5) Consiliul sau instanta de judecata are obligatia de a aplica prevederile alin. (4), cu respectarea art. 24."

7. La articolul 278, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 278. - (1) Consiliul/Instanta de judecata se pronunta mai intai asupra exceptiilor de procedura si de fond, iar cand se constata ca acestea sunt intemeiate, nu se mai procedeaza la analiza pe fond a cauzei."

8. Articolul 2781 se abroga.

9. La articolul 294, alineatul (9) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" (9) In cazul contractelor finantate din fonduri europene si/sau din fonduri publice nationale aferente acestora, prevederile alin. (1)-(8) se aplica doar contraventiilor care nu constituie abatere potrivit anexei la Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea si sanctionarea neregulilor aparute in obtinerea si utilizarea fondurilor europene si/sau a fondurilor nationale aferente acestora, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 142/2012, cu modificarile si completarile ulterioare."

Art. II. - Contestatiile/Cererile/Plangerile aflate in curs de solutionare la Consiliu/instanta de judecata la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta continua sa fie solutionate in conditiile si cu procedura prevazuta de legea in vigoare la data la care au fost depuse.

De asemenea, din 15 iulie 2014, a intrat in vigoare Hotararea Guvernului nr. 537/2014 privind conditiile, procedura si termenele de restituire ca ajutor de stat a sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor

In extras

Art. 1. - (1) Scopul prezentei hotarari il constituie instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma restituirii sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat prevazut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor, denumita in continuare restituire de accize, in conformitate cu Regulamentul (CE) al Comisiei de declarare a anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piata comuna in aplicarea art. 107 si 108 din tratat, aprobat in data de 21 mai 2014. Prezenta schema este exceptata de la obligatia de notificare si Comisia Europeana este informata in termen de 20 de zile lucratoare de la data intrarii in vigoare a prezentei hotarari, in vederea publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, potrivit prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 117/2006 privind procedurile nationale in domeniul ajutorului de stat, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 137/2007.

(2) Se desemneaza ca Administrator al schemei de ajutor de stat Autoritatea Rutiera Romana.

(3) Ajutorul de stat consta in restituirea sumelor reprezentand diferenta dintre nivelul standard al accizelor si nivelul accizelor diferentiat prevazut la art. 176 alin. (6) din Codul fiscal, pentru motorina utilizata drept combustibil pentru motor in:

a) transportul rutier de marfuri in cont propriu sau pentru alte persoane, cu autovehicule sau ansambluri de vehicule articulate destinate exclusiv transportului rutier de marfuri si cu o greutate bruta maxima autorizata de cel putin 7,5 tone;

b) transportul de persoane, regulat sau ocazional, exclusiv transportul public local de persoane, cu un autovehicul din categoria M2 sau M3, definit in Directiva 2007/46/CE a Parlamentului European si a Consiliului din 5 septembrie 2007 de stabilire a unui cadru pentru omologarea autovehiculelor si a remorcilor acestora, precum si a sistemelor, componentelor si unitatilor tehnice separate destinate vehiculelor respective.

(...)

Art. 4. - (1) Sunt eligibili pentru restituirea de accize operatorii economici care indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

a) sunt licentiati in Romania sau in alte state membre ale Uniunii Europene;

b) detin vehicule eligibile;

c) in cazul operatorilor economici stabiliti in Romania, daca:

(i) nu intra in categoria intreprinderilor in dificultate potrivit prevederilor cap. 2 sectiunea 2.1 din Comunicarea Comisiei - Liniile directoare privind ajutorul de stat pentru salvarea si restructurarea intreprinderilor aflate in dificultate, publicata in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria C, nr. 244 din 1 octombrie 2004;

(ii) nu se afla in procedura de executare silita, faliment, orice forma de reorganizare judiciara, dizolvare, inchidere operationala sau lichidare;

(iii) nu au fost declarati inactivi conform prevederilor art. 781 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sau nu au intrat in inactivitate temporara, inscrisa in registrul comertului, potrivit legii;

(iv) nu beneficiaza de alte compensatii pentru activitatea de transport desfasurata cu vehiculele eligibile;

(v) atat la momentul inregistrarii in Registrul vehiculelor si al operatorilor economici eligibili pentru restituirea de accize, cat si la momentul efectuarii restituirii de accize de catre ordonatorul de credite, nu au obligatii de plata restante la bugetul general consolidat;

d) nu au fost emise impotriva lor decizii de recuperare a unui ajutor de stat sau, in cazul in care asemenea decizii au fost emise, acestea nu au fost executate conform prevederilor legale in vigoare;

e) sunt inregistrati in registrul prevazut la art. 8;

f) alimenteaza vehiculele eligibile:

(i) de la statiile de distributie inregistrate in baza art. 20669 alin. (6) din Codul fiscal, utilizand un card de gestiune a alimentarilor;

(ii) din rezervoarele pentru consum propriu detinute la punctele lor de alimentare, prin intermediul unor dispersoare electronice pentru distributie, in cazul operatorilor economici stabiliti in Romania.

Operatorii economici trebuie sa tina in format electronic evidenta intrarilor/iesirilor de motorina aferente fiecarui rezervor propriu, din care sa rezulte cantitatile de motorina cu care au fost alimentate vehiculele eligibile in cursul trimestrului care face obiectul cererii de restituire, sa detina pentru aceste rezervoare certificate de calibrare eliberate de Biroul Roman de Metrologie Legala sau de un laborator de metrologie agreat de acesta, iar rezervoarele sa fie dotate cu dispersoare electronice pentru distributie. Prin dispersor electronic pentru distributie se intelege pompa de motorina care are integrat un debitmetru electronic si are cel putin urmatoarele specificatii tehnice:

1. accesul se realizeaza prin cheie magnetica sau cod PIN;

2. exista posibilitatea de a introduce numarul de inmatriculare al vehiculului si kilometrajul, inainte de a alimenta;

3. exista posibilitatea inregistrarii datei si orei la care se face alimentarea;

4. dispune de o memorie locala care inregistreaza alimentarile, iar datele se transfera pe unitati electronice de stocare cu ajutorul unei chei magnetice sau direct prin cablu cu ajutorul unui convertor.

Din 06 iulie 2014, a intrat in vigoare Legea nr. 91/2014 privind acordarea unei zile lucratoare libere pe an pentru ingrijirea sanatatii copilului

In extras

Art. 1. - (1) Ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului, denumita in continuare liberul, se acorda in conditiile prevazute de prezenta lege, in scopul de a asigura posibilitatea parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului de a verifica anual starea de sanatate a acestuia.

(2) Titularii dreptului la liber sunt parintii, respectiv reprezentantii legali ai copilului, asigurati in cadrul sistemului asigurarilor sociale de stat.

(3) Persoanele prevazute la alin. (2) au dreptul la liber, in conditiile prevazute de prezenta lege, pentru ingrijirea sanatatii copilului, fara obligatia angajatorului de a plati drepturile salariale aferente.

(4) Sunt considerati copii minori aflati in ingrijirea si intretinerea parintilor sau a reprezentantilor legali cei cu varste cuprinse intre 0-18 ani.

Art. 2. - (1) Liberul se acorda la cererea unuia dintre parinti, la alegere, respectiv a reprezentantului legal al copilului, justificat ulterior cu acte doveditoare din partea medicului de familie al copilului, din care sa rezulte controlul medical efectuat.

(2) Cererea parintelui, respectiv a reprezentantului legal al copilului va fi depusa cu cel putin 15 zile lucratoare inainte de vizita la medic si va fi insotita de o declaratie pe propria raspundere ca in anul respectiv celalalt parinte sau reprezentant legal nu a solicitat ziua lucratoare libera si nici nu o va solicita.

(3) In cazul in care, in urma unor verificari efectuate de catre angajator, se constata ca ambii parinti au solicitat liberul contrar legii, va fi anulata posibilitatea ulterioara de a mai beneficia, vreodata, de prevederile legii.

Art. 3. - (1) Pentru familiile sau persoanele cu 2 copii se acorda tot o zi lucratoare libera pe an, pentru ingrijirea sanatatii copiilor, ca si in cazul unui singur copil.

(2) Pentru familiile sau persoanele cu 3 sau mai multi copii se acorda doua zile lucratoare libere pe an, consecutive sau separate, dupa cum decide angajatorul.

(3) In cazul in care niciunul dintre parinti, respectiv dintre reprezentantii legali ai copilului nu va solicita ziua lucratoare libera, aceasta nu se va reporta in anul viitor calendaristic.

Art. 4. - (1) Angajatorii sunt obligati sa acorde ziua lucratoare libera pentru ingrijirea sanatatii copilului, solicitata in conditiile art. 2. (2) In cazul mai multor cereri simultane din partea angajatilor pentru acordarea liberului, care depasesc 5% din numarul total de angajati, angajatorul va programa, prin rotatie, zilele lucratoare libere, astfel incat sa nu ii fie afectata activitatea.

(3) Nerespectarea de catre angajatori a prevederilor prezentei legi constituie contraventie si se sanctioneaza de catre Inspectia Muncii cu amenda cuprinsa intre 500 si 1.500 lei.

(4) Prevederile alin. (3) se completeaza cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Prevederile prezentei legi se aplica atat angajatorilor publici, cat si celor privati.

Art. 5. - In termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, Ministerul Sanatatii si Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice vor elabora normele metodologice de aplicare a acesteia, care se aproba prin hotarare a Guvernului.

Informatii preluate din newsletter-ul Casei de Avocatura Stratula, Mocanu & Asociatii.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 2408 ori