Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Calendar legislativ 26 mai-01 iunie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Calendar legislativ 26 mai-01 iunie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Casa de Avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii a intocmit calendarul legislativ al saptamanii 26 mai - 01 iunie 2014, cu cele mai importante modificari legislative care vizeaza mediul de afaceri.

Astfel, avocatii subliniaza intrarea in vigoare, din 26 mai, a Ordonantei de urgenta nr. 28/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxele si tarifele nefiscale

In extras

Art. I. - Articolul 6 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 141/2002 privind reglementarea depozitarii semintelor de consum, regimul certificatelor de depozit pentru acestea si constituirea Fondului de garantare pentru certificatele de depozit, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 828 din 18 noiembrie 2002, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 149/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se abroga.

Art. II. - La articolul 901 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificarile si completarile ulterioare, alineatul (1) se abroga.

Art. III. - Articolul 33 din Legea nr. 359/2004 privind simplificarea formalitatilor la inregistrarea in registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, inregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 839 din 13 septembrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"Art. 33. - In cadrul oficiilor registrului comertului de pe langa tribunale se desfasoara activitati de asistenta acordate solicitantilor, la cererea si pe cheltuiala acestora, pentru efectuarea procedurilor necesare inregistrarii in registrul comertului a actelor constitutive sau modificatoare, cu exceptia activitatilor prevazute la art. 35 alin. (1) lit. a)-c) si g), care se acorda gratuit."

De asemenea, incepand cu data de 27 mai 2014, a intrat in vigoare Ordinul ANAF nr. 1292/2014 pentru aprobarea modelului si continutului formularului 106 "Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor"

In extras

Art. 1. - Se aproba modelul si continutul formularului 106 "Declaratie informativa privind dividendele cuvenite actionarilor", cod 14.13.01.01/d.d., prevazut in anexa nr. 1.

Art. 2. - (1) Formularul prevazut la art. 1 se completeaza si se depune potrivit instructiunilor prevazute in anexa nr. 2.

(2) Caracteristicile de tiparire, modul de difuzare, utilizare si pastrare a formularului prevazut la art. 1 sunt prezentate in anexa nr. 3.

Art. 3. - Anexele nr. 1-3 fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 4. - Directia generala proceduri pentru administrarea veniturilor, Directia generala de tehnologia informatiei, Directia generala de administrare a marilor contribuabili si directiile generale regionale ale finantelor publice vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Tot din 27 mai 2014, a intrat in vigoare Hotararea Guvernului nr. 425/2014 pentru modificarea unor acte normative privind taxe si tarife percepute pentru unele prestari de servicii

In extras

Art. I. - Hotararea Guvernului nr. 1.085/2003 pentru aplicarea unor prevederi ale Legii nr. 161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei in exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, referitoare la implementarea Sistemului Electronic National, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 675 din 24 septembrie 2003, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6 alineatul (1), litera d) se abroga.

2. Articolul 7 se abroga.

Art. II. - Regulamentul privind acordarea licentelor in domeniul serviciilor comunitare de utilitati publice, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 745/2007, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificarile ulterioare, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 4, litera e) va avea urmatorul cuprins:

"e) tarifele pentru acordarea licentelor si tarifele anuale de mentinere a licentelor, percepute de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilitati Publice de la solicitantii, respectiv titularii de licente."

Din 23 mai 2014, a intrat in vigoare Hotararea Guvernului nr. 421/2014 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004

In extras

Art. I. - Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 44/2004, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

A. Titlul II - Impozitul pe profit

1. Punctele 171 -174 se abroga.

2. Dupa punctul 175 se introduc sase noi puncte, punctele 176-1711, cu urmatorul cuprins:

" 176. Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara si care la momentul retratarii utilizeaza valoarea justa drept cost presupus vor avea in vedere si urmatoarele reguli:

a) valoarea fiscala a mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor este cea stabilita potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 33 din Codul fiscal;

b) regimul fiscal al rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe amortizabile si a terenurilor este prevazut la art. 22 alin. (5) si (51) din Codul fiscal;

c) transferul sumelor aferente reevaluarii din contul 105 'Rezerve din reevaluare' in contul 1178 'Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus', respectiv al sumelor reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare din contul 1065 in contul 1175 'Rezultatul reportat reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare' ca urmare a retratarii in conformitate cu IFRS nu se impoziteaza, cu conditia evidentierii si mentinerii sumelor respective in soldul creditor al conturilor '1178', respectiv '1175', analitice distincte. In situatia in care sumele respective nu sunt mentinute in soldul creditor al conturilor '1178', respectiv '1175', analitice distincte, acestea se impoziteaza astfel:

1. sumele care au fost anterior deduse si care nu au fost impozitate potrivit art. 22 alin. (51) din Codul fiscal se impoziteaza la momentul utilizarii potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al conturilor de rezultat reportat, analitice distincte, se considera utilizare a rezervei;

2. sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizarii fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate si/sau casate se impoziteaza concomitent cu deducerea amortizarii fiscale, respectiv la momentul scaderii din gestiune a mijloacelor fixe si terenurilor, dupa caz.

Contribuabilii care aplica reglementarile contabile conforme cu Standardele internationale de raportare financiara utilizeaza referintele pentru simbolul si denumirea conturilor corespunzator reglementarilor contabile aplicabile."

Din 26 mai 2014, a intrat in vigoare Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 32/2014 privind aprobarea Metodologiei de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale

In extras

Art. 1. - Se aproba Metodologia de stabilire a venitului reglementat, a venitului total si a tarifelor reglementate pentru activitatea de transport al gazelor naturale, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - Rata anuala de crestere a eficientei economice pentru activitatea de transport al gazelor naturale se stabileste la valoarea de 3,5% pentru fiecare an al celei de a treia perioade de reglementare, in intervalul iulie 2014 - septembrie 2017.

Art. 3. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin, se abroga prevederile referitoare la activitatea de transport al gazelor naturale din Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 22/2012 de aprobare a Metodologiei pentru aprobarea preturilor si stabilirea tarifelor reglementate in sectorul gazelor naturale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 379 din 6 iunie 2012, cu modificarile ulterioare.

Art. 4. - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei si titularii de licenta de operare a sistemului de transport vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare incepand cu data de 26 mai 2014.

Din 30 mai 2014, a intrat in vigoare Ordinul Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale nr. 719/740/M.57/2333/2014 privind aprobarea normelor metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

In extras

Art. 1. - Se aproba normele metodologice pentru aplicarea titlului I din Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzariicumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, prevazute in anexele nr. 1-3, care fac parte integranta din prezentul ordin.

Art. 2. - (1) Norme metodologice prevazute la art. 1 se aplica transferului dreptului de proprietate realizat in baza unui contract de vanzare-cumparare autentificat de notarul public, precum si in baza unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare, daca antecontractul este incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei in materie.

(2) Transferul dreptului de proprietate, realizat in modalitatile prevazute la alin. (1), poate avea ca obiect atat intregul teren, cat si o cota-parte din dreptul asupra acestuia.

(3) Normele metodologice nu se aplica contractelor de vanzarecumparare care au la baza antecontracte si pacte de optiune autentificate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare.

(4) Conditiile de dobandire a dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole situate in extravilan, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 17/2014, cu modificarile ulterioare, sunt cumulative.

Informatii preluate din newsletter-ul Casei de avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 2282 ori