Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Calendar legislativ 16-29 iunie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Calendar legislativ 16-29 iunie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri


Casa de Avocatura Stratula, Mocanu & Asociatii a intocmit calendarul legislativ al saptamanii 16 - 29 iunie 2014, cu cele mai importante modificari legislative care vizeaza mediul de afaceri.

Astfel, avocatii subliniaza intrarea in vigoare, din 26 iunie, a Ordonantei de urgenta nr. 41/2014 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit

In extras

Art. 1. - (1) Se infiinteaza Agentia pentru Finantarea Investitiilor Rurale, denumita in continuare Agentia, institutie publica cu personalitate juridica, in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, finantata din venituri proprii si subventii alocate de la bugetul de stat, cu sediul in municipiul Bucuresti, str. Stirbei Voda nr. 43, sectorul 1, prin reorganizarea Agentiei de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, care se desfiinteaza.

(2) Scopul Agentiei il constituie implementarea tehnica si financiara a Fondului european pentru agricultura si dezvoltare rurala, denumit in continuare FEADR.

(3) Veniturile proprii se realizeaza din tarife pentru activitati de prestari de servicii, aprobate prin ordin al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale.

Incepand cu data de 28 iunie 2014, a intrat in vigoare Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa

In extras

Art. 1. - Prezenta lege stabileste regulile in domeniul prevenirii insolventei si al insolventei.

Art. 2. - Scopul prezentei legi este instituirea unei proceduri colective pentru acoperirea pasivului debitorului, cu acordarea, atunci cand este posibil, a sansei de redresare a activitatii acestuia.

Art. 3. - (1) Procedurile prevazute de prezenta lege se aplica profesionistilor, astfel cum sunt definiti la art. 3 alin. (2) din Codul civil, cu exceptia celor care exercita profesii liberale, precum si a celor cu privire la care se prevad dispozitii speciale in ceea ce priveste regimul insolventei lor.

(2) Procedura prevazuta de prezenta lege se aplica si regiilor autonome.

(3) Procedura prevazuta de prezenta lege nu este aplicabila unitatilor si institutiilor de invatamant preuniversitar, universitar si entitatilor prevazute la art. 7 din Ordonanta Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea stiintifica si dezvoltarea tehnologica, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 324/2003, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 343. - Procesele incepute inainte de intrarea in vigoare a prezentei legi raman supuse legii aplicabile anterior acestei date.

Din 23 iunie 2014, a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 40/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative, precum si pentru reglementarea unor masuri fiscale

In extras

La titlul III, dupa capitolul IV se introduce un nou capitol, capitolul V, cuprinzand articolele 71 1 si 71 2, cu urmatorul cuprins:

CAPITOLUL V

Transmiterea cererilor de catre contribuabili si identificarea acestora in mediul electronic

ARTICOLUL 71 1

Transmiterea cererilor la organul fiscal prin mijloace electronice de transmitere la distanta:

(1) Contribuabilii pot transmite organului fiscal competent cereri, inscrisuri sau orice alte documente si prin mijloace electronice de transmitere la distanta in conditiile alin. (4) ori (5).

(2) Data depunerii cererii, inscrisului sau documentului este data inregistrarii acesteia/acestuia, astfel cum rezulta din mesajul electronic transmis de registratura electronica a Ministerului Finantelor Publice sau a autoritatii administratiei publice locale, dupa caz.

(3) In sensul prezentului cod, prin registratura electronica se intelege sistemul electronic de inregistrare si tranzactionare a documentelor si a informatiilor primite sau emise de organul fiscal prin mijloace electronice.

Art. III. - (1) Modificarile si completarile aduse Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordarii esalonarilor la plata, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, prin prezenta ordonanta de urgenta se aplica si cererilor de acordare a esalonarilor la plata in curs de solutionare la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta.

(2) Contribuabilii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au esalonari la plata in derulare pot beneficia, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de esalonarea creantelor stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, inscrise in certificatul de atestare fiscala emis in scopul acordarii esalonarilor la plata, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) aceste sume sunt nestinse la data comunicarii deciziei de esalonare si nu s-a implinit termenul de 180 de zile de la data comunicarii acesteia;

b) depun cererea de acordare a esalonarii la plata pana la implinirea termenului prevazut la lit. a).

(3) Contribuabilii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au esalonari la plata in derulare pot beneficia, in conditiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 29/2011, aprobata prin Legea nr. 15/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, de esalonarea creantelor stabilite de alte organe si transmise spre recuperare Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, pentru care au fost comunicate somatii anterior intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, cu exceptia amenzilor de orice fel care se fac venit la bugetul de stat, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu s-a implinit termenul de 180 de zile de la data comunicarii somatiei;
b) depun cererea de acordare a esalonarii la plata pana la implinirea termenului prevazut la lit. a).

(4) Contribuabilii care, la data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, au solicitat mentinerea unei esalonari la plata a carei valabilitate a fost pierduta pot solicita esalonarea la plata a obligatiilor fiscale exigibile intre data pierderii valabilitatii esalonarii la plata si data depunerii cererii de mentinere a esalonarii, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) nu s-a implinit termenul de 90 de zile de la data comunicarii deciziei de mentinere a valabilitatii esalonarii;
b) depun cererea de acordare a esalonarii la plata pana la implinirea termenului prevazut la lit. a).

Art. IV. - (1) Se anuleaza, proportional cu gradul de calamitate al productiei agricole, impozitul pe venitul din activitati agricole datorat pentru anul fiscal 2013 de contribuabilii care au desfasurat activitati agricole individual sau in asociere, daca sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) impozitul a fost stabilit pe baza de norme de venit;
b) pentru productia agricola nu au fost incheiate polite de asigurare;
c) productia a fost calamitata in proportie de peste 30%. Gradul de calamitate se dovedeste cu procesele-verbale de constatare a pagubelor, pentru fiecare producator agricol si unitate/subdiviziune administrativ-teritoriala, intocmite de catre comisiile locale pentru situatii de urgenta constituite prin ordin al prefectului, potrivit dispozitiilor legale in vigoare.

Art. V. - (1) Platile efectuate in baza art. 19 din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificarile si completarile ulterioare, in vigoare in perioada 16 iulie 2009- 15 februarie 2013, de avocati, notari publici si executori judecatoresti in contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici" al unitatilor administrativ-teritoriale in a caror raza isi au domiciliul fiscal avocatii, notarii publici si executorii judecatoresti, sting obligatiile fiscale datorate de contribuabil pentru venitul din activitatea independenta respectiva la bugetul de stat, conform prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare. Plata se considera valabila la momentul efectuarii acesteia.

(2) Sumele incasate in contul de venituri al bugetului local 21.03.02.17 "Impozit pe onorariul avocatilor si notarilor publici" conform art. 19 din Legea nr. 146/1997, in vigoare in perioada 16 iulie 2009-15 februarie 2013, raman la dispozitia unitatilor administrativteritoriale.

Din 20 iunie 2014, a intrat in vigoare Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 365/741/2014 privind aprobarea Procedurii de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule si a modelului si continutului unor formulare si pentru modificarea anexei nr. 4 la Ordinul ministrului mediului si schimbarilor climatice si al viceprim-ministrului, ministrul finantelor publice, nr. 490/407/2013 pentru aprobarea Procedurii de restituire a sumelor prevazute la art. 7, 9 si 12 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu pentru autovehicule, precum si a sumelor stabilite de instantele de judecata prin hotarari definitive si irevocabile

In extras

Art. 1. - (1) Prin prezentul ordin se aproba Procedura de efectuare a platilor sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, prevazuta in anexa nr. 1.

(2) Plata sumelor prevazute prin hotarari judecatoresti avand ca obiect restituirea taxei pe poluare pentru autovehicule si a taxei pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, dobanzile calculate pana la data platii integrale si cheltuielile de judecata, precum si alte sume stabilite de instantele judecatoresti, devenite executorii pana la data de 31 decembrie 2015, se va realiza pe parcursul a 5 ani calendaristici, prin plata in fiecare an a 20% din valoarea acestora, potrivit prevederilor art. XV alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 8/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative si alte masuri fiscal-bugetare, denumita in continuare ordonanta de urgenta.

(3) Cererile de restituire a sumelor prevazute la alin. (2), depuse de contribuabili, se solutioneaza conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, in termen de 45 de zile de la inregistrare, iar plata transelor anuale se efectueaza conform graficului transelor anuale aprobate la restituire al carui formular este prevazut in anexa nr. 7.

(4) Cererile de restituire a sumelor prevazute la alin. (2) se depun de catre contribuabili la autoritatea obligata prin hotarare judecatoreasca sa efectueze restituirea, respectiv Agentia Nationala de Administrare Fiscala prin organele fiscale competente sau Administratia Fondului pentru Mediu, dupa caz.

Art. 2. - (1) Taxa pe poluare pentru autovehicule si taxa pentru emisiile poluante provenite de la autovehicule, cheltuielile de judecata, precum si alte sume stabilite de instantele judecatoresti se actualizeaza cu indicele preturilor de consum comunicat de Institutul National de Statistica (I.N.S.), dupa urmatoarea formula de calcul:

A = (suma de actualizat x IPC)/100,

unde:

A - suma totala de plata, ca urmare a actualizarii;
suma de actualizat - suma corespunzatoare unei transe, conform graficului, la valoarea titlului executoriu;
IPC - indicele preturilor de consum, astfel cum a fost calculat de I.N.S. pentru luna corespunzatoare perioadei de restituire, comparativ cu luna in care a fost emisa decizia de restituire prin care s-a stabilit graficul de plati.

(2) Dobanda stabilita de instantele judecatoresti se calculeaza pana la data platii integrale, respectiv pana la data platii fiecarei transe.

Din 24 iunie 2014, a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 35/2014 pentru completarea Legii energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012.

In extras

Art. I. - Legea energiei electrice si a gazelor naturale nr. 123/2012, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 485 din 16 iulie 2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 177, dupa alineatul (3) se introduc doua noi alineate, alineatele (31) si (32), cu urmatorul cuprins:

" (31) Incepand cu data de 15 iulie 2014 si pana la 31 decembrie 2018, producatorii de gaze naturale din Romania sau afiliatii acestora, dupa caz, au obligatia sa incheie tranzactii pe pietele centralizate din Romania, transparent si nediscriminatoriu, pentru vanzarea unei cantitati minime de gaze naturale din productia proprie, destinata consumului intern, in conformitate cu reglementarile emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei.

(32) Incepand cu data de 1 martie 2015 si pana la 31 decembrie 2018, furnizorii licentiati au obligatia sa incheie tranzactii pe piete centralizate, transparent si nediscriminatoriu, pentru vanzarea/cumpararea unei cantitati minime de gaze naturale, in conformitate cu reglementarile emise de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei."


2. La articolul 194, dupa punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 351, cu urmatorul cuprins:

" 351. neindeplinirea si/sau indeplinirea necorespunzatoare de catre producatorii de gaze naturale din Romania, afiliatii acestora, precum si furnizorii licentiati a obligatiilor prevazute la art. 177 alin. (31) si (32)".

3. La articolul 195 alineatul (1) punctul 2, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

" f) cu amenda cuprinsa de la 50.000 lei la 100.000 lei, cea de la pct. 351."

Art. II. - Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei va emite reglementarile prevazute la art. I pct. 1 din prezenta ordonanta de urgenta pana la data de 15 iulie 2014.

De asemenea, din 17 iunie 2014, a intrat in vigoare Legea nr. 18/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, precum si pentru modificarea art. 8 alin. (1) din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat

In extras

Art. I. - Legea nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 276 din 20 aprilie 2011, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 1 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 1. - (1) In intelesul prezentei legi, urmatorii termeni se definesc dupa cum urmeaza:
a) zilier - persoana fizica, cetatean roman sau strain, ce are capacitate de munca si care desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar, contra unei remuneratii;

b) beneficiar de lucrari, denumit in continuare beneficiar - persoana juridica, persoana fizica autorizata, intreprinderea individuala, intreprinderea familiala, pentru care zilierul desfasoara activitati necalificate cu caracter ocazional;

c) registrul de evidenta a zilierilor, denumit in continuare Registru - registru cu regim special, intocmit de catre beneficiar pentru a tine evidenta zilnica a zilierilor;

d) activitati cu caracter ocazional - activitatile care se desfasoara in mod intamplator, sporadic sau accidental, care nu au caracter permanent.

(2) Pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional si cetatenii altor state sau apatrizii care au domiciliul sau, dupa caz, resedinta in Romania, in conditiile legislatiei romane.

(3) Institutiile publice nu au calitatea de beneficiari in sensul prevazut de prezenta lege, cu exceptia:
a) serviciilor de gospodarire comunala gestionate direct de consiliile locale, cum ar fi: sere, spatii verzi si gradini zoologice;

b) unitatilor din subordinea Ministerului Tineretului si Sportului pentru domeniile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. l)-n);

c) institutelor, centrelor si statiunilor de cercetare-dezvoltare agricola aflate in subordinea Academiei de Stiinte Agricole si Silvice "Gheorghe Ionescu-Sisesti", precum si al Institutului de Stat pentru Testarea Soiurilor aflat in subordinea Ministerului Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, pentru domeniile prevazute la art. 11 alin. (1) lit. a) si b)."


2. Articolul 2 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 2. - Prin derogare de la prevederile Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, prezenta lege reglementeaza modul in care zilierii pot desfasura activitati necalificate cu caracter ocazional, sub forma raporturilor de munca."

3. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 3. - (1) Raportul de munca dintre zilier si beneficiar se stabileste in conditiile prevazute la art. 2, prin acordul de vointa al partilor, fara incheierea, in forma scrisa, a unui contract individual de munca.

(2) O persoana poate desfasura activitati ca zilier numai daca a implinit varsta de cel putin 16 ani.

(3) Prin exceptie de la prevederile alin. (2), minorii cu varsta cuprinsa intre 15 si 16 ani pot desfasura activitate ca zilieri numai cu acordul parintilor sau al reprezentantilor legali.

(4) Lucratorii minori, respectiv minorii in varsta de cel putin 15 ani si de cel mult 18 ani desfasoara, ca zilieri, numai activitati potrivite cu dezvoltarea lor fizica si cu aptitudinile de care dau dovada, daca astfel nu le sunt incalcate dreptul la dezvoltare fizica, mentala, spirituala, morala si sociala, dreptul la educatie, si nu le este periclitata starea de sanatate."


Art. III. - Alineatul (1) al articolului 8 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 401 din 20 iulie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 8. - (1) La stabilirea venitului net lunar al familiei sau, dupa caz, al persoanei singure se iau in considerare toate veniturile pe care membrii acesteia le-au realizat in luna anterioara depunerii cererii, inclusiv cele care provin din drepturi de asigurari sociale de stat, asigurari de somaj, indemnizatii, alocatii si ajutoare cu caracter permanent, indiferent de bugetul din care se suporta, obligatii legale de intretinere si alte creante legale, cu exceptia alocatiei pentru sustinerea familiei prevazute de Legea nr. 277/2010 privind alocatia pentru sustinerea familiei, republicata, cu modificarile ulterioare, a bugetului personal complementar prevazut de Legea nr. 448/2006 privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, a ajutoarelor de stat acordate in baza Ordonantei Guvernului nr. 14/2010 privind masuri financiare pentru reglementarea ajutoarelor de stat acordate producatorilor agricoli, incepand cu anul 2010, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 74/2010, cu completarile ulterioare, a burselor de studiu si a burselor sociale, a sprijinului financiar prevazut de Hotararea Guvernului nr. 1.488/2004 privind aprobarea criteriilor si a cuantumului sprijinului financiar ce se acorda elevilor in cadrul Programului national de protectie sociala 'Bani de liceu', cu modificarile si completarile ulterioare, precum si veniturile obtinute din activitatile cu caracter ocazional desfasurate de zilieri in conditiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activitati cu caracter ocazional desfasurate de zilieri, cu modificarile si completarile ulterioare."

Din 29 iunie 2014, a intrat in vigoare Legea nr. 83/2014 privind inventiile de serviciu

In extras

Art. 1. - (1) Prezenta lege se aplica inventiilor create de un inventator individual sau de un grup de inventatori atunci cand inventatorul individual sau cel putin un membru al grupului de inventatori este salariat al unei persoane juridice:

a) de drept privat;
b) de drept public.

Art. 3. - (1) Inventiile de serviciu sunt inventiile prevazute la art. 1, care indeplinesc urmatoarele conditii:

a) au rezultat din exercitarea atributiilor de serviciu ale inventatorului, incredintate in mod expres in cadrul contractului individual de munca si in fisa postului sau stabilite prin alte acte obligatorii pentru inventator, care prevad o misiune inventiva;

b) s-au obtinut, pe durata contractului individual de munca, precum si pe o perioada de maximum 2 ani de la incetarea acestuia, dupa caz, prin cunoasterea sau utilizarea experientei angajatorului prin folosirea mijloacelor materiale ale angajatorului, ca urmare a pregatirii si formarii profesionale dobandite de inventatorul salariat prin grija si pe cheltuiala angajatorului ori prin utilizarea unor informatii rezultate din activitatea angajatorului sau puse la dispozitie de acesta.

(2) Misiunea inventiva prevazuta la alin. (1) lit. a) stabileste domeniul tehnologic in care se incadreaza problema sau problemele tehnice pentru a caror rezolvare inventatorul salariat are o obligatie contractuala sau care decurge din alte acte obligatorii sa aduca o contributie creativa corespunzator atributiilor de serviciu.

Art. 4. - (1) Angajatorul are competenta de a decide cu privire la incadrarea sau nu a unei inventii realizate de catre un salariat in categoria inventiilor de serviciu si cu privire la tipul inventiei de serviciu, in raport cu situatiile prevazute la art. 3 alin. (1).

(2) Salariatul care creeaza o inventie are obligatia sa comunice de indata angajatorului prezentarea inventiei, in care sa descrie solutia problemei rezolvate cu date suficient de clare pentru a defini inventia si conditiile in care inventia a fost creata.

(3) In absenta unui termen mai lung prevazut in regulamentul intern al angajatorului, in termen de 4 luni de la primirea comunicarii prevazute la alin. (2), angajatorul instiinteaza inventatorul salariat asupra incadrarii inventiei in categoria inventiilor de serviciu si daca revendica dreptul asupra acesteia.

(4) Inventatorul poate contesta modul de incadrare a inventiei sale de catre angajator, la instanta judecatoreasca competenta, potrivit dreptului comun, in termen de 4 luni.

Art. 5. - (1) Dreptul asupra inventiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) apartine angajatorului.

(2) Dreptul asupra inventiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. a) apartine angajatorului, in absenta unei prevederi contractuale contrare, daca acesta este persoana de drept public si are in obiectul de activitate cercetarea-dezvoltarea.

(3) Dreptul asupra inventiilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) apartine inventatorului salariat, daca angajatorul de drept privat sau de drept public nu revendica inventia in conditiile art. 4 alin. (3).

(4) Dreptul asupra inventiilor create de salariati si care nu se incadreaza in niciuna dintre situatiile prevazute la art. 3 alin. (1) apartine inventatorului salariat, in conditiile prevazute de Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata, cu odificarile ulterioare.

Informatii preluate din newsletter-ul Casei de avocatura Stratula, Mocanu & Asociatii.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.
Sursa: Business24
Articol citit de 1889 ori