Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Calendar legislativ 14-27 aprilie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Calendar legislativ 14-27 aprilie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Casa de Avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii a intocmit calendarul legislativ al saptamanii 14-27 aprilie 2014, cu cele mai importante modificari legislative care vizeaza mediul de afaceri.

Astfel, avocatii subliniaza intrarea in vigoare, din 14 aprilie, a Ordinului Ministrului Economiei nr. 562/2014 pentru modificarea si completarea Ordinului ministrului turismului nr. 235/2001 privind asigurarea turistilor in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism

In extras

La articolul 1, dupa alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu urmatorul cuprins:

Art. 1. - (4) "Se interzice incheierea politei de asigurare cu clauza de fransiza."

Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 1. "In contractul de comercializare a pachetelor de servicii turistice incheiat intre agentiile de turism si turisti, indiferent de modul de prezentare a acestuia - catalog, pliant sau alt inscris, este obligatoriu sa se consemneze faptul ca turistul este asigurat pentru insolvabilitatea ori falimentul agentiei de turism de la care achizitioneaza pachetul de servicii turistice, iar in cazul in care pachetul este contractat printr-o agentie de turism detailista sa se consemneze ca turistul este asigurat si pentru insolvabilitatea sau falimentul agentiei de turism touroperatoare in contul careia este vandut pachetul de servicii turistice, precum si conditiile si termenele in care turistul poate solicita plata

despagubirilor."

In tot cuprinsul ordinului, sintagma "Ministerul Turismului" se inlocuieste cu sintagma "Autoritatea Nationala pentru Turism", iar sintagma "Comisia de Supraveghere a Asigurarilor" se inlocuieste cu sintagma "Autoritatea de Supraveghere Financiara".

Art. II. - (1) Politele de asigurare incheiate inainte de data intrarii in vigoare a prezentului ordin sunt valabile pe intreaga perioada de asigurare pentru care au fost incheiate, inscrisa in cuprinsul acestora.

(2) In termen de 60 de zile de la intrarea in vigoare a prezentului ordin, agentiile de turism sunt obligate sa transmita Autoritatii Nationale pentru Turism copia politei valabile de asigurare privind rambursarea cheltuielilor de repatriere si/sau a sumelor achitate de catre turist, in cazul insolvabilitatii sau falimentului agentiei de turism.

(3) Nerespectarea obligatiei prevazute la alin. (2) se sanctioneaza conform art. 14 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 1.267/2010 privind eliberarea certificatelor de clasificare, a licentelor si brevetelor de turism, cu modificarile si completarile ulterioare.

Incepand cu data de 16 aprilie 2014, a intrat in vigoare Norma Autoritatii de Supraveghere Financiara nr. 5/2014 pentru completarea unor acte normative privind calculul marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul/reasiguratorul, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta

In extras

La articolul 5 din Normele privind metodologia de calcul al marjei de solvabilitate de care dispune asiguratorul care practica asigurari generale, al marjei de solvabilitate minime si al fondului de siguranta, puse in aplicare prin Ordinul presedintelui Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor nr. 3/2008, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 346 din 6 mai 2008, cu modificarile si completarile ulterioare, dupa alineatul (5) se introduc patru noi alineate, alineatele (6)-(9), cu urmatorul cuprins:

(6) "Autoritatea de Supraveghere Financiara poate diminua reducerea, pe baza reasigurarii, a marjei de solvabilitate minime determinate in conformitate cu prevederile art. 4-8, in cazul in care: a) continutul sau calitatea contractelor de reasigurare s-a modificat semnificativ incepand cu ultimul exercitiu financiar; b) contractele de reasigurare nu prevad niciun transfer de risc; c) contractele de reasigurare prevad un transfer de risc nesemnificativ.

(7) Un transfer de risc este nesemnificativ daca valoarea asteptata a pierderilor nete ale reasiguratorului aferente contractului de reasigurare respectiv, actualizate la valoarea prezenta, este mai mica decat 1% din volumul primelor de reasigurare actualizate la valoarea prezenta.

(8) Asiguratorii au urmatoarele obligatii: a) sa efectueze propriile calcule privind transferul de risc realizat printr-un contract de reasigurare si, in cazul in care acesta este nesemnificativ, sa transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara contractul de reasigurare respectiv si calculele efectuate; b) sa transmita Autoritatii de Supraveghere Financiara contractele de reasigurare care nu prevad niciun transfer de risc.

(9) Documentele prevazute la alin. (8) vor fi transmise Autoritatii de Supraveghere Financiara odata cu formularul de raportare privind marja de solvabilitate disponibila, marja de solvabilitate minima si fondul de siguranta, prevazut la art. 11, si/sau la solicitarea Autoritatii de Supraveghere Financiara."

Din 01 iulie 2014, va intra in vigoare Hotararea Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romania nr. 3/2014 privind aprobarea "Standardelor de evaluare - ANEVAR" obligatorii pentru desfasurarea activitatii de evaluare

In extras

Art. 1. - (1) Se aproba "Standardele de evaluare - ANEVAR" care sunt obligatorii pentru desfasurarea activitatii de evaluare. "Standardele de evaluare - ANEVAR" se pun la dispozitia celor interesati de catre Asociatia Nationala a Evaluatorilor Autorizati din Romania.

(2) "Standardele de evaluare - ANEVAR" includ integral Standardele internationale de evaluare IVS (International Valuation Standards) in vigoare.

(3) Orice trimitere din legislatia in vigoare la Standardele internationale de evaluare se considera trimitere la "Standardele de evaluare -ANEVAR" aprobate prin prezenta hotarare.

Art. 2. - Hotararea Conferintei nationale a Asociatiei Nationale a Evaluatorilor Autorizati din Romanie nr. 3/2013 privind aprobarea standardelor de evaluare obligatorii pentru desfasurarea activitatii de evaluare, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 261 din 9 mai 2013, se abroga la data de 1 iulie 2014.

Art. 3. - Prezenta hotarare se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, si intra in vigoare la data de 1 iulie 2014, respectiv la datele prevazute in fiecare standard.

Din 15 mai 2014, va intra in vigoare DIRECTIVA 2014/52/UE A PARLAMENTULUI EUROPEAN SI A CONSILIULUI din 16 aprilie 2014 de modificare a Directivei 2011/92/UE privind evaluarea efectelor anumitor proiecte publice si private asupra mediului

In extras

Articolul 2 (1) Fara a aduce atingere articolului 3, statele membre asigura intrarea in vigoare a actelor cu putere de lege si a actelor administrative necesare pentru a se conforma prezentei directive pana la 16 mai 2017. Atunci cand statele membre adopta aceste acte, ele contin o trimitere la prezenta directiva sau sunt insotite de o astfel de trimitere la data publicarii lor oficiale. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri.

(2)Statele membre comunica Comisiei textele principalelor dispozitii de drept intern pe care le adopta in domeniul reglementat de prezenta directiva.

Articolul 3 (1) Proiectele in cazul carora decizia prevazuta la articolul 4 alineatul (2) din Directiva 2011/92/UE a fost adoptata inainte de 16 mai 2017 respecta obligatiile mentionate la articolul 4 din Directiva 2011/92/UE inainte de modificarea acesteia prin prezenta directiva.

(2) Proiectele sunt supuse obligatiilor prevazute la articolul 3 si la articolele 5-11 din Directiva 2011/92/UE inainte de modificarea acesteia prin prezenta directiva in cazul in care, inainte de 16 mai 2017: (a) procedura privind avizul mentionat la articolul 5 alineatul (2) din Directiva 2011/92/UE a fost initiata; sau (b) informatiile prevazute la articolul 5 alineatul (1) din Directiva 2011/92/UE au fost furnizate.

De asemenea, din 11 aprilie, a intrat in vigoare Ordinul Ministerului Finantelor Publice nr. 544/2014 privind aprobarea Cartei drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale

In extras

Pe timpul desfasurarii verificarii fiscale aveti urmatoarele drepturi:

1. Conform art. 1091 alin. (4) si (5), art. 1093, art. 102 si art. 1092 alin. (1) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a fi instiintat despre actiunea de verificare fiscala. Inaintea desfasurarii verificarii fiscale, veti fi instiintat despre aceasta actiune printr-un aviz de verificare, care va fi transmis, in scris, de organul fiscal cu cel putin 15 zile inainte de data inceperii verificarii fiscale.

Prin avizul de verificare veti fi instiintat cu privire la:

a) temeiul juridic al verificarii;

b) data de incepere a verificarii;

c) perioada ce urmeaza a fi supusa verificarii;

d) posibilitatea de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii;

e) locul desfasurarii verificarii si persoana de contact la care va veti prezenta;

f) informatiile si inscrisurile relevante pentru verificare.

Aveti la dispozitie 60 de zile de la comunicarea avizului de verificare, sub sanctiunea decaderii, sa prezentati documentele justificative in vederea clarificarii situatiei fiscale personale. Avizul de verificare se comunica potrivit dispozitiilor art. 44 din Codul de procedura fiscala si este insotit de Carta drepturilor si obligatiilor persoanei fizice supuse verificarii fiscale.

2. Conform art. 1093 si art. 101 alin. (2) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a solicita amanarea datei de incepere a verificarii fiscale. Amanarea datei de incepere a verificarii fiscale se poate face o singura data, la solicitarea scrisa a dumneavoastra, pentru motive justificate. In acest caz vi se va comunica data la care a fost reprogramata actiunea de verificare fiscala.

3. Conform art. 1092 alin. (1) si art. 106 alin. (3) din Codul de procedura fiscala, aveti dreptul de a beneficia de asistenta de specialitate. Pe toata durata exercitarii verificarii fiscale aveti dreptul sa beneficiati de asistenta de specialitate sau juridica. (...)

Din 18 aprilie 2014, a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 17/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 115/2011privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romanieila nivelul Uniunii Europene

In extras

Art. I. - Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 115/2011 privind stabilirea cadrului institutional si autorizarea Guvernului, prin Ministerul Finantelor Publice, de a scoate la licitatie certificatele de emisii de gaze cu efect de sera atribuite Romaniei la nivelul Uniunii Europene, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 926 din 28 decembrie 2011, aprobata prin Legea nr. 163/2012, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 11, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

Art. 11. - (1) "Contravaloarea in lei a sumelor obtinute in urma scoaterii la licitatie prin platforma comuna a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, in conformitate cu prevederile art. 123 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 780/2006 privind stabilirea schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera, cu modificarile si completarile ulterioare, se repartizeaza dupa cum urmeaza:

a) 70% din suma bruta se vireaza de catre gestionarul contului, in termen de 5 zile lucratoare de la data schimbului valutar, Ministerului Transporturilor;

b) 30% din suma bruta se vireaza de catre gestionarul contului, in termen de 5 zile lucratoare de la data schimbului valutar, Ministerului Mediului si Schimbarilor Climatice."

Informatii preluate din newsletter-ul Casei de avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 3464 ori