Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Calendar legislativ 12 - 18 mai: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Calendar legislativ 12 - 18 mai: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri


Casa de Avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii a intocmit calendarul legislativ al saptamanii 12 - 18 mai 2014, cu cele mai importante modificari legislative care vizeaza mediul de afaceri.

Astfel, avocatii subliniaza intrarea in vigoare, din 17 mai, a Legii nr. 69/2014 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.28/2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare

In extras

Articol unic. - Se aproba Ordonanta Guvernului nr. 28 din 27 august 2013 privind reglementarea unor masuri fiscal-bugetare, adoptata in temeiul art. 1 pct. I.3 din Legea nr. 182/2013 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 553 din 30 august 2013, cu urmatoarele modificari si completari: 1. La articolul IV punctul 1, partea introductiva a literei e) a alineatului (2) al articolului 160 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" e) livrarea de energie electrica catre un comerciant persoana impozabila, stabilit in Romania conform art. 1251 alin. (2). Comerciantul persoana impozabila reprezinta persoana impozabila a carei activitate principala, in ceea ce priveste cumpararile de energie electrica, o reprezinta revanzarea acesteia si al carei consum propriu de energie electrica este neglijabil. Prin consum propriu neglijabil de energie electrica se intelege un consum de maximum 1% din energia electrica cumparata in perioada ianuarie-noiembrie a fiecarui an calendaristic. Se considera ca are calitatea de comerciant persoana impozabila cumparatorul de energie electrica care detine licenta pentru activitatea de operator al pietei de energie electrica eliberata de Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei, pentru tranzactiile pe piata pentru ziua urmatoare si pe piata intrazilnica."

Incepand cu data de 17 mai 2014, a intrat in vigoare Regulamentul Delegat (UE) NR. 518/2014 al Comisiei din 5 martie 2014 de modificare a Regulamentelor delegate (UE) nr. 1059/2010, (UE) nr. 1060/2010, (UE) nr. 1061/2010, (UE) nr. 1062/2010, (UE) nr. 626/2011, (UE) nr. 392/2012, (UE) nr. 874/2012, (UE) nr. 665/2013, (UE) nr. 811/2013 si (UE) nr. 812/2013 ale Comisiei in ceea ce priveste etichetarea produselor cu impact energetic pe internet

In extras

Articolul 1: Modificari aduse Regulamentului delegat (UE) nr. 1059/2010 Regulamentul delegat (UE) nr. 1059/2010 se modifica dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica dupa cum urmeaza: (a) se adauga urmatoarea litera (f):

"(f) pentru fiecare model de masina de spalat vase de uz casnic introdus pe piata incepand de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispozitia distribuitorilor o eticheta electronica, in formatul si cu informatiile specificate in anexa I. Aceasta se poate pune la dispozitia distribuitorilor si pentru alte modele de masini de spalat vase de uz casnic";

(b) se adauga urmatoarea litera (g):

"(g) pentru fiecare model de masina de spalat vase de uz casnic introdus pe piata incepand de la 1 ianuarie 2015 cu un nou identificator de model, se pune la dispozitia distribuitorilor o fisa electronica a produsului, astfel cum se specifica in anexa II. Aceasta se poate pune la dispozitia distribuitorilor si pentru alte modele de masini de spalat vase de uz casnic."

2. La articolul 4, litera (b) se inlocuieste cu urmatorul text:

"(b) masinile de spalat vase de uz casnic oferite spre vanzare, inchiriere sau cumparare cu plata in rate in cazul carora nu se poate astepta ca utilizatorul final sa vada produsul expus sunt comercializate impreuna cu informatiile puse la dispozitie de furnizori in conformitate cu anexa IV. In cazul in care oferta se face prin internet si s-a pus la dispozitie o eticheta electronica si o fisa electronica a produsului conform articolului 3 literele (f) si (g), se aplica dispozitiile din anexa VIII;"

Din 16 mai 2014, a intrat in vigoare Legea nr. 68/2014 pentru modificarea alin. (1) al art. 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si a Legii nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului

In extras

Art. I. - La alineatul (1) al articolului 29 din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 83 din 7 februarie 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" b) identifica corect numele sau denumirea partilor si mentioneaza codul numeric personal sau, dupa caz, numarul de identificare fiscala, daca este atribuit, codul de inregistrare fiscala ori codul unic de inregistrare, dupa caz, atribuit acestora;".

Art. II. - Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 178 din 12 martie 2014, se modifica dupa cum urmeaza:

1. La articolul 2, alineatul (2) va avea urmatorul cuprins:

" (2) Prevederile prezentei legi se aplica cetatenilor romani, respectiv cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene, precum si apatrizilor cu domiciliul in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat care este parte la ASEE sau in Confederatia Elvetiana, precum si persoanelor juridice avand nationalitatea romana, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederatiei Elvetiene."

2. Articolul 5 va avea urmatorul cuprins:

" Art. 5. - (1) In toate cazurile in care se solicita pronuntarea unei hotarari judecatoresti care tine loc de contract de vanzare-cumparare, actiunea este admisibila numai daca antecontractul este incheiat potrivit prevederilor Legii nr. 287/2009, republicata, cu modificarile ulterioare, si ale legislatiei in materie, precum si daca sunt intrunite conditiile prevazute la art. 3, 4 si 9 din prezenta lege, iar imobilul ce face obiectul antecontractului este inscris la rolul fiscal si in cartea funciara.

(2) Cererea de inscriere in cartea funciara a dreptului de proprietate se respinge daca nu sunt indeplinite conditiile prevazute de prezenta lege."

3. La articolul 12, litera c) va avea urmatorul cuprins:

" c) verifica indeplinirea conditiilor legale de vanzare- cumparare de catre preemptorul potential cumparator, prevazute de prezenta lege;".

4. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

" Art. 16. - Instrainarea prin vanzare-cumparare a terenurilor agricole situate in extravilan fara respectarea dreptului de preemptiune, potrivit art. 4, sau fara obtinerea avizelor prevazute la art. 3 si 9 este interzisa si se sanctioneaza cu nulitatea relativa."

Din 14 mai 2014, a intrat in vigoare Ordonanta de urgenta nr. 22/2014 pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii

In extras

Art. I. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

Dupa articolul 7 se introduce un nou articol, articolul 7.1, cu urmatorul cuprins:

"Art. 7.1. - (1) In vederea eliberarii certificatului de urbanism, precum si a autorizatiei de construire pentru executarea de lucrari de constructii necesare derularii operatiunilor de explorare/prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, la solicitarea titularilor de licente/permise/autorizatii:

a) prin exceptie de la prevederile art. 6 alin. (4) si art. 7 alin. (1) lit. b), terenurile cuprinse in perimetrul de explorare/prospectare/exploatare, care nu sunt inscrise in evidentele de cadastru si carte funciara, se pot identifica prin numarul de tarla si de parcela, prin titlu de proprietate si proces-verbal de punere in posesie, precum si prin orice alta modalitate de identificare prevazuta de lege;

b) prin exceptie de la prevederile art. 7 alin. (1) lit. b), contractele de inchiriere incheiate, in conditiile legii, de catre titularii de licente/permise/autorizatii cu proprietarii terenurilor din perimetrele de exploatare constituie titluri pentru emiterea autorizatiei de construire, daca respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii pe aceste terenuri.

(2) La incetarea contractelor de inchiriere, titularii de licente/permise/autorizatii prevazuti la alin. (1) lit. b) au obligatia repunerii in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul acestor contracte, daca partile nu au convenit altfel."

La articolul 26 alineatul (1), dupa litera e) se introduce o noua litera, litera e1) cu urmatorul cuprins:

" e1) neindeplinirea obligatiei de repunere in starea anterioara a terenurilor care au facut obiectul contractelor de inchiriere de catre titularii de licente/permise/autorizatii, prevazuti la art. 71 alin. (1) lit. b), la desfiintarea acestora;".

La articolul 26 alineatul (2), liniuta a patra se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" - de la 3.000 lei la 10.000 lei, cele prevazute la lit. b), d), e) si e1);".

La anexa nr. 2, punctul 2 al definitiei "Drept de executie a lucrarilor de constructii" se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" 2. drept de creanta dobandit prin: contract de cesiune, concesiune, comodat, locatiune. Emiterea autorizatiei de construire in baza unui contract de comodat/locatiune se poate face numai pentru constructii cu caracter provizoriu si acordul expres al proprietarului de drept. Prin exceptie, in baza unui contract de inchiriere incheiat in conditiile legislatiei specifice din domeniul petrolului si gazelor naturale, de catre titularii de licente/permise/autorizatii cu proprietarii terenurilor din perimetrul de exploatare, se poate autoriza inclusiv executarea lucrarilor de constructii necesare pentru derularea operatiunilor de explorare/prospectare geologica si exploatare a petrolului si gazelor naturale, altele decat constructiile cu caracter provizoriu, daca respectivele contracte cuprind explicit acordul proprietarilor pentru executarea lucrarilor de constructii pe aceste terenuri."

Art. II. - Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 933 din 13 octombrie 2004, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta ordonanta de urgenta, se va republica dupa aprobarea acesteia prin lege, dandu-se textelor o noua numerotare.

Din 17 mai 2014, a intrat in vigoare Regulamentul Delegat (UE) NR. 502/2014 al comisiei din 11 martie 2014 de completare a Regulamentului (CE) nr. 73/2009 al Consiliului si a Regulamentului (UE) nr. 1307/2013 al Parlamentului European si al Consiliului in ceea ce priveste baza de calcul a reducerilor care urmeaza sa fie aplicate agricultorilor de catre statele membre datorita reducerii liniare a platilor in 2014 si disciplinei financiare pentru anul calendaristic 2014

In extras

Articolul 1

Reducerile datorate reducerii liniare a platilor directe in 2014, prevazuta la articolul 40 alineatul (3) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009, precum si ajustarile datorate disciplinei financiare prevazute la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013 pentru anul calendaristic 2014 se aplica sumei platilor provenind din diferitele scheme de sprijin enumerate in anexa I la Regulamentul (CE) nr. 73/2009 la care este indreptatit fiecare agricultor dupa aplicarea articolului 78 din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009. Aceste reduceri se aplica inainte de aplicarea reducerilor prevazute la articolul 79 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1122/2009.

Articolul 2

Avansurile mentionate la articolul 29 alineatul (5) din Regulamentul (CE) nr. 73/2009 pot fi platite fara a se tine cont de ajustarile datorate disciplinei financiare, prevazute la articolul 26 din Regulamentul (UE) nr. 1306/2013 si la articolul 8 din Regulamentul (UE) nr. 1307/2013. Incepand de la 1 decembrie 2014, plata soldului catre beneficiari tine cont de rata de ajustare a disciplinei financiare aplicabile, la momentul respectiv, sumei totale a platilor directe pentru anul calendaristic 2014.

Articolul 3

Prezentul regulament intra in vigoare in ziua urmatoare datei publicarii in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Se aplica cererilor de ajutor introduse pentru anul 2014. Prezentul regulament este obligatoriu in toate elementele sale si se aplica direct in toate statele membre.

Tot din 17 mai 2014, a intrat in vigoare Hotararea nr. 276/2014 pentru infiintarea sistemului privind protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase

In extras

Art. 1. - (1) Prezenta hotarare defineste termenii utilizati si stabileste autoritatile responsabile cu verificarea documentatiei pentru obtinerea protectiei indicatiei geografice a bauturilor.

(2) Prevederile prezentei hotarari se aplica bauturilor spirtoase, prevazute in anexa I la Tratatul privind functionarea Uniunii Europene si in anexa II la Regulamentul (CE) nr. 110/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 15 ianuarie 2008 privind definirea, desemnarea, prezentarea, etichetarea si protectia indicatiilor geografice ale bauturilor spirtoase si de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 1.576/1989 al Consiliului, publicat in Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, seria L, nr. 39 din 13 februarie 2008.

Art. 2. - In sensul prezentei hotarari, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:

a) certificarea bauturilor spirtoase - procedura prin care un organism de inspectie si certificare confirma ca produsul este autentic si in conformitate cu dosarul tehnic;

b) organism de inspectie si certificare - entitate, in sensul art. 2 din Regulamentul (CE) nr. 882/2004 al Parlamentului European si al Consiliului din 29 aprilie 2004 privind controalele oficiale efectuate pentru a asigura verificarea conformitatii cu legislatia privind hrana pentru animale si produsele alimentare si cu normele de sanatate animala si de bunastare a animalelor, recunoscuta de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si acreditata in conformitate cu standardul SR EN 45011 sau cu standardul care il inlocuieste, SR EN 17065:2013 - Evaluarea conformitatii. Cerinte pentru organisme care certifica produse, procese si servicii;

c) dosarul tehnic - documentul care cuprinde date privind denumirea si categoria bauturii spirtoase, inclusiv indicatia geografica, descrierea bauturii spirtoase, definirea ariei geografice in cauza, descrierea metodei de obtinere a bauturii spirtoase, detalii care sa justifice legatura cu mediul geografic sau cu originea geografica, numele si adresa solicitantului si se elaboreaza in conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 110/2008;

d) cererea de inregistrare - documentatia, elaborata in conformitate cu prevederile art. 17 alin. (1) din Regulamentul (CE) nr. 110/2008; e) procedura de declarare a opozitiei la nivel national - procedura prin care se acorda o perioada delimitata in care orice persoana fizica sau juridica legitim interesata, stabilita in tara, isi poate declara opozitia fata de cererea de inregistrare;

f) inregistrarea indicatiei geografice - data inregistrarii in anexa III la Regulamentul (CE) nr. 110/2008

Informatii preluate din newsletter-ul Casei de avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii.

Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

Sursa: Business24
Articol citit de 2462 ori