Calendar legislativ 02-08 iunie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Miercuri, 11 Iunie 2014, ora 08:15
2443 citiri
Calendar legislativ 02-08 iunie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Casa de Avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii a intocmit calendarul legislativ al saptamanii 2 - 8 iunie 2014, cu cele mai importante modificari legislative care vizeaza mediul de afaceri.

Astfel, avocatii subliniaza intrarea in vigoare, din 3 iunie, a Ordinului ANAF nr. 1296/2014 privind modificarea si completarea Ordinului presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala

In extras

Art. I. - Ordinul presedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 2.605/2010 pentru aprobarea Procedurii de aplicare efectiva a masurilor asiguratorii prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 732 din 3 noiembrie 2010, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. Articolul 3 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

" Art. 3. - Directia Generala Antifrauda Fiscala, Directia Generala a Vamilor, directiile generale regionale ale finantelor publice, organele fiscale teritoriale subordonate acestora, precum si Directia generala de administrare a marilor contribuabili vor duce la indeplinire prevederile prezentului ordin."

2. La anexa nr. 1 punctul 1 subpunctul 1.1, literele a) si b) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

" a) organ de control - organ de control competent, potrivit legii, al Directiei Generale Antifrauda Fiscala, Directiei Generale a Vamilor, directiilor generale regionale ale finantelor publice, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;

b) organ de executare - organ de executare competent, potrivit legii, al directiilor generale regionale ale finantelor publice, organelor fiscale teritoriale subordonate acestora si al Directiei generale de administrare a marilor contribuabili;"

3. La anexa nr. 1 punctul 2 subpunctul 2.1, litera a) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

"a) in urma constatarii unor acte si fapte care pot constitui infractiuni de evaziune fiscala sau frauda fiscala si vamala, in cazul carora prejudiciul nu a fost stabilit prin acte administrative fiscale de impunere, potrivit Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 74/2013 privind unele masuri pentru imbunatatirea si reorganizarea activitatii Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, precum si pentru modificarea si completarea unor acte normative, cu modificarile si completarile ulterioare;"

Incepand cu data de 05 iunie 2014, a intrat in vigoare Ordinul Ministrului delegat pentru Energie nr. 344/2014 privind aprobarea lansarii Cererii de propuneri de proiecte de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie"

In extras

Art. 1. - Se aproba lansarea Cererii de propuneri de proiecte pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile din Fondul European de Dezvoltare Regionala si de la bugetul de stat, pentru investitii in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale, finantate prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie" - partea de transport.

Art. 2. - Termenul de depunere a cererilor de finantare pentru operatiunea 4.1.b) incepe sa curga din ziua urmatoare publicarii prezentului ordin in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, iar termenul final de depunere a acestora se implineste dupa 10 zile de la aceasta data.

Art. 3. - Anexa la Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 1.000/2011 privind aprobarea lansarii Cererii de propuneri de proiecte de investitii in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale, propuse pentru acordarea asistentei financiare nerambursabile prin Programul operational sectorial "Cresterea competitivitatii economice" (POS CCE), axa prioritara 4, domeniul major de interventie 1, operatiunea 4.1.b) "Sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice, gazelor naturale si petrolului, precum si ale retelelor de distributie a energiei electrice si gazelor naturale, in scopul reducerii pierderilor in retea si realizarii in conditii de siguranta si continuitate a serviciilor de transport si distributie", publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 375 si 375 bis din 30 mai 2011, se modifica si se inlocuieste cu anexa*) care face parte integranta din prezentul ordin.

*) Anexa se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 418 bis, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relatii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucuresti, sos. Panduri nr. 1.

Art. 4. - Valoarea alocarii financiare din fondurile axei prioritare 4 din cadrul POS CCE este in cuantum de 51.353.000 lei, pentru finantarea proiectelor selectate in cadrul cererii de propuneri de proiecte prevazute la art. 1.

Art. 5. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

Din 3 iunie 2014, a intrat in vigoare Hotararea Guvernului nr. 444/2014 pentru modificarea si completarea Regulamentului de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994

In extras

Articol unic. - Regulamentul de receptie a lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora, aprobat prin Hotararea Guvernului nr. 273/1994, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 193 din 28 iulie 1994, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

1. La articolul 6, dupa alineatul 1 se introduc doua noi alineate, alineatele 2 si 3, cu urmatorul cuprins:

" In termen de 3 zile de la data primirii comunicarii prevazute la alin. 1, investitorul are obligatia sa notifice Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. in vederea desemnarii unui reprezentant al acestuia in comisia de receptie. Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. va comunica, in cazul participarii, desemnarea reprezentantului acestuia in comisia de receptie in termen de 3 zile de la primirea notificarii."

2. La articolul 7, alineatele 1 si 2 se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

" Comisiile de receptie pentru constructii si pentru instalatiile aferente acestora se vor numi de catre investitor si vor fi alcatuite din cel putin 5 membri. Dintre acestia, obligatoriu vor face parte un reprezentant al investitorului, un reprezentant al administratiei publice locale pe teritoriul careia este situata constructia, iar ceilalti vor fi specialisti in domeniu, dintre care unul poate fi din partea Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C.

Pentru constructiile din categoria de importanta exceptionala, avand in vedere gradul de risc sub aspectul sigurantei, destinatia, modul de utilizare, complexitatea si volumul lucrarilor care fac obiectul receptiei, comisiile de receptie vor fi alcatuite din cel putin 7 membri, numarul de specialisti fiind de minimum 5, dintre care unul este reprezentantul Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C."

3. La articolul 8, alineatele (2) si (21) se modifica si vor avea urmatorul cuprins:

" Reprezentantii executantului si ai proiectantului nu pot face parte din comisia de receptie, acestia avand calitatea de invitati. Pentru obiectivele de investitii finantate din fonduri publice, precum si pentru obiectivele de investitii constand in constructii incadrate in categoria de importanta A - "exceptionala" si B - "deosebita", indiferent de sursele de finantare ale acestora, prezenta reprezentantilor Inspectoratului de Stat in Constructii - I.S.C. in calitate de membri ai comisiilor de receptie este obligatorie."

4. La articolul 14 alineatul 1, dupa litera e) se introduce o noua litera, litera f), cu urmatorul cuprins:

" f) documentele doveditoare de la Inspectoratul de Stat in Constructii - I.S.C. care sa certifice ca au fost confirmate platile efectuate, respectiv investitorul a facut dovada achitarii cotei de 0,1%, conform prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si a cotei de 0,70%, potrivit prevederilor art. 40 alin. (1) din Legea nr. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile ulterioare."

5. La articolul 17, dupa liniuta a treia se introduce o noua liniuta, liniuta a patra, cu urmatorul cuprins:

" - nu au fost prezentate documentele doveditoare prevazute la art. 14 alin. 1 lit. f) din prezentul regulament."

Din 2 iunie 2014, a intrat in vigoare Ordinul Ministrului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 826/2014 privind aprobarea Normativului cu tarifele pentru plata prestarilor de servicii efectuate in domeniile de activitate ale Inspectiei Muncii

In extras

Art. 1

(1) Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, efectueaza prestari de servicii in domeniul relatiilor de munca la cererea persoanelor fizice, juridice, persoanelor fizice autorizate si a altor entitati constituite in conditiile legii.

(2) Contravaloarea prestarilor de servicii efectuate in conditiile prevazute de prezentul normativ se suporta de catre beneficiarii acestora si se vireaza in contul de trezorerie sau la casieria inspectoratului teritorial de munca ce efectueaza prestarea serviciului.

Art. 2

(1) Prestarile de servicii prevazute in prezentul normativ se efectueaza numai dupa confirmarea achitarii tarifului.

(2) Prin exceptie de la prevederile alin. (1), in conditiile in care prin lege se precizeaza ca prestarile de servicii trebuie efectuate de indata ce au fost solicitate de beneficiarii legali, achitarea tarifului poate fi ulterioara realizarii acestora.

Art. 3

Tariful care se percepe de la persoanele fizice, juridice, de la persoanele fizice autorizate si de la alte entitati constituite in conditiile legii pentru categoria de servicii prestate este de 20 lei/document, pentru fiecare dintre serviciile care pot fi prestate de inspectoratele teritoriale de munca, respectiv:

- eliberarea de certificate/adeverinte/duplicate de adeverinte in baza documentelor existente in arhivele inspectoratelor teritoriale de munca, la cererea persoanelor fizice, juridice sau a oricaror entitati care au dreptul legal de a solicita si de a obtine aceste informatii, conform Legii Arhivelor Nationale nr. 16/1996, republicata, si Ordonantei Guvernului nr. 33/2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale, aprobata cu modificari prin Legea nr. 223/2002;

- eliberarea de certificate cu informatii extrase din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii cu registrele generale de evidenta a salariatilor transmise de angajatori;

- furnizarea datelor din Registrul general de evidenta a salariatilor pentru refacerea continutului sau la angajator, prin eliberarea unor extrase pe suport hartie din baza de date organizata la nivelul Inspectiei Muncii, constituita conform Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile ulterioare.

Informatii preluate din newsletter-ul Casei de avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii.

#calendar legislativ, #noutati legislative, #legi in vigoare , #Stiri Legislatie