Interviurile Business24.ro
HOT TOPICS

Casa de avocatura Stratula, Mocanu & Asociatii

Calendar legislativ 7-14 aprilie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Calendar legislativ 7-14 aprilie: Cele mai importante modificari pentru mediul de afaceri

Casa de Avocatura Mocanu, Stratula & Asociatii a intocmit calendarul legislativ al saptamanii 7-14 aprilie 2014, cu cele mai importante modificari legislative care vizeaza mediul de afaceri.

 • Astfel, avocatii subliniaza intrarea in vigoare, din 13 aprilie, a Legii nr. 38/2014 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 31/2011 privind interzicerea achizitionarii de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara.
 • IN EXTRAS

  La articolul 1, alineatul (1) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  Art. 1. - (1) Se interzice achizitionarea de la persoane fizice a metalelor feroase si neferoase si a aliajelor acestora utilizate in activitatea feroviara, rutiera, aeriana, maritima si fluviala, de transport cu metroul, de transport public si electric de suprafata, de irigatii si desecari, in infrastructura pentru furnizarea utilitatilor de energie electrica, apa-canal, gaze si termoficare, in infrastructura aferenta operatiunilor de extractie, prelucrare, distributie, transport si comercializare a gazelor naturale, a petrolului si a produselor petroliere, precum si in semnalizarea si dirijarea circulatiei pe drumurile publice, de tipul sinelor, pieselor aparatelor de cale, materialului marunt de cale, contrasinelor, ecliselor, partilor componente ale instalatiilor de siguranta circulatiei, cablurilor de semnalizare si telecomunicatii, componentelor instalatiilor de electrificare, componentelor materialului rulant, instalatiilor de semnalizare si dirijare a circulatiei, semnelor de circulatie, semafoarelor, capacelor caminelor de vizitare sau partilor componente si altele asemenea, parazapezilor sau partilor componente ale unor constructii metalice destinate pentru protectia impotriva viscolului, avalanselor, inundatiilor sau altor calamitati, a caror lipsa produce ori poate produce evenimente sau accidente cu victime omenesti.

 • Incepand cu data de 7 aprilie 2014, a intrat in vigoare Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 491/2014 pentru modificarea si completarea Procedurii de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare,aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010.
 • IN EXTRAS

  Procedura de solutionare a deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 263/2010, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 131 din 26 februarie 2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. La capitolul I litera B, punctul 6 se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "6. Solicitarile de rambursare depuse pentru acelasi termen legal de depunere se supun procedurii de solutionare, in ordinea cronologica a inregistrarii lor la organul fiscal, in termenul prevazut la art. 70 din Codul de procedura fiscala".

  2. La capitolul I litera B, dupa punctul 6 se introduc doua noi puncte, punctele 7 si 8, cu urmatorul cuprins:

  "7. Deconturile cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare sunt in curs de solutionare in perioada cuprinsa intre data depunerii decontului si data compensarii/restituirii efective a sumelor aprobate la rambursare.

  8. Inspectia fiscala anticipata pentru solutionarea unuia sau mai multor deconturi cu sume negative de TVA cu optiune de rambursare, la acelasi contribuabil, se poate finaliza chiar daca la acesta este in curs de efectuare o alta inspectie fiscala pentru o perioada anterioara".

  3. La capitolul II, denumirea literei A se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "A. Prevederi generale privind solutionarea deconturilor cu sume negative de taxa pe valoarea adaugata cu optiune de rambursare depuse de toate categoriile de contribuabili".

  4. La capitolul II litera A punctul 2, litera b) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "b) in cazul deconturilor de TVA, depuse de alti contribuabili decat marii contribuabili, contribuabilii mijlocii sau exportatorii, incadrate la risc fiscal mediu - cu analiza documentara".

 • Din 10 aprilie 2014, a intrat in vigoare Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 2/2014.
 • IN EXTRAS

  Articol unic. - Punctul 5 din Decizia Comisiei fiscale centrale nr. 6/2004 privind aplicarea unitara a unor prevederi referitoare la impozitul pe venit, taxa pe valoarea adaugata si probleme de procedura fiscala, aprobata prin Ordinul ministrului finantelor publice nr.

  1.561/2004, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 982 din 26 octombrie 2004, se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "5. Art. 45 si 85 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 82 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Solutie:

  In conformitate cu prevederile pct. 44.1 din Normele metodologice*) date in aplicarea art. 45 din Ordonanta Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedura fiscala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, organul fiscal nu poate pretinde executarea obligatiei stabilite in sarcina contribuabilului prin actul administrativ, daca acest act nu a fost comunicat contribuabilului, potrivit legii.

  Contribuabilii carora nu le sunt incidente prevederile art. 82 alin. (2) din Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, teza a 2-a, intrucat nu au avut obligatia efectuarii de plati anticipate in anul precedent, au obligatia efectuarii platilor anticipate pentru anul curent, pentru sumele cu titlu de impozit sau contributii sociale inscrise in decizie si pentru care termenele de plata au expirat, la data comunicarii de catre organul fiscal a deciziei de impunere pentru plati anticipate.

  In situatia in care organul fiscal comunica contribuabililor deciziile de plati anticipate dupa expirarea termenelor de plata prevazute de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, acestia nu datoreaza accesorii pentru perioada cuprinsa intre termenul de plata prevazut de Legea nr. 571/2003, cu modificarile si completarile ulterioare, si data comunicarii deciziei de plati anticipate, inclusiv".

 • Din 07 aprilie 2014, a intrat in vigoare Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 23/2014 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de inmagazinare 2014-2015.
 • IN EXTRAS

  Art. 1. - Se aproba nivelul stocului minim de gaze naturale pentru ciclul de inmagazinare 2014-2015, la nivel de 19.815.288,828 MWh, defalcat dupa cum urmeaza:

  a) stoc aferent segmentului reglementat al pietei de gaze naturale - 11.654.548,417 MWh;

  b) stoc aferent segmentului concurential al pietei de gaze naturale - 8.160.740,411 MWh.

  Art. 2. - Se aproba nivelul stocului minim de gaze naturale pe care titularii licentelor de furnizare care asigura aprovizionarea cu gaze naturale a clientilor finali au obligatia sa il detina in depozitele de

  10 inmagazinare subterana la sfarsitul ciclului de injectie din anul 2014, prevazut in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

  Art. 3. - (1) Se aproba stocul de gaze naturale pe care Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. are obligatia sa il detina in depozitele de inmagazinare subterana la sfarsitul ciclului de injectie din anul 2014, la un nivel de 212.000 MWh.

  (2) In situatia utilizarii stocului de gaze naturale prevazut la alin. (1), Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. are obligatia sa il reconstituie pana la sfarsitul fiecarei luni calendaristice, in intervalul octombrie 2014 - martie 2015, pe baza de contracte de achizitie a gazelor naturale inmagazinate de un titular al licentei de furnizare.

  (3) Pana la data de 15 a fiecarei luni calendaristice, Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale "Transgaz" - S.A. va transmite Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei documentele justificative privind achizitia de gaze naturale, in cazul reconstituirii stocului de gaze naturale, in conformitate cu prevederile alin. (2).

  Art. 4. - La data intrarii in vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 76/2013 privind aprobarea nivelului stocului minim de gaze naturale pentru titularii licentelor de furnizare si a nivelului stocului de gaze naturale pentru titularul licentei de operare a Sistemului national de transport al gazelor naturale, pentru ciclul de inmagazinare 2013-2014, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 659 din 28 octombrie 2013.

 • Tot din 7 aprilie, a intrat in vigoare si Ordinul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 25/2014 pentru modificarea Regulamentului de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 57/2013.
 • IN EXTRAS

  Art. I. - Regulamentul de organizare si functionare a pietei de certificate verzi, aprobat prin Ordinul presedintelui Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei nr. 57/2013, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 518 din 19 august 2013, se modifica dupa cum urmeaza:

  - Articolul 37 va avea urmatorul cuprins:

  " Art. 37. - (1) Ofertele initiatoare propuse in vederea tranzactionarii pe PCBCV contin urmatoarele elemente:

  a) numarul de CV, care poate sa fie fix sau variabil intr-un interval definit, cu precizarea valorii minime si maxime;

  b) pretul propus prin oferta, in lei/CV, care difera in functie de tipul acesteia:

  (i) pret minim - in cazul licitatiilor organizate pentru oferte de vanzare publicate;

  (ii) pret maxim - in cazul licitatiilor organizate pentru oferte de cumparare publicate;

  c) perioada de valabilitate a CBCV.

  (2) Pretul prevazut la alin. (1) lit. b) poate sa fie fix pe toata perioada de valabilitate a CBCV sau poate sa fie exprimat printr-o formula de calcul care contine exclusiv termeni determinati ori determinabili pe baza unor date publice, cu explicarea fiecarui termen.

  (3) In cazul in care, pe perioada de valabilitate a CBCV, in urma aplicarii formulei de calcul mentionata la alin. (2) pretul CV nu rezulta in limitele legal stabilite, in vigoare la data facturarii, pretul de tranzactionare a CV este egal cu limita legala care ar fi fost depasita".

  Art. II. - Participantii la piata de certificate verzi si Societatea Comerciala "Operatorul Pietei de Energie Electrica si Gaze Naturale OPCOM" - S.A. duc la indeplinire prevederile prezentului ordin.

  Art. III. - Entitatile organizatorice din cadrul Autoritatii Nationale de Reglementare in Domeniul Energiei urmaresc respectarea prevederilor prezentului ordin.

 • Din 8 aprilie 2014, a intrat in vigoare Ordinul nr. 90/635/2014 privind modificarea Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe piata numai a brichetelor care prezinta caracteristici de siguranta pentru copii si interzicerea introducerii pe piata a brichetelor fantezie.
 • IN EXTRAS

  Prin acest ordin s-a modificat perioada de aplicabilitate a ordinului Ordinului presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor si al vicepresedintelui Agentiei Nationale de Administrare Fiscala nr. 296/29.767/2007 privind adoptarea masurilor prin care se asigura punerea pe piata numai a brichetelor care prezinta caracteristici de siguranta pentru copii si interzicerea introducerii pe piata a brichetelor fantezie, care va fi aplicabil pana la 11 mai 2015.

 • Incepand din 8 aprilie, a intrat in vigoare Hotararea Guvernului nr. 253/2014 privind modificarea si completarea art. 192 din Normele metodologice pentru punerea in aplicarea prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001.
 • IN EXTRAS

  Articolul 192 din Normele metodologice pentru punerea in aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind infiintarea Agentiei Nationale pentru Locuinte, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 962/2001, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 626 din 4 octombrie 2001, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:

  1. Alineatul (5) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "(5) In contractele de vanzare a locuintelor prevazute la alin. (1) se inscriu interdictia de instrainare a locuintei prin acte intre vii pe o perioada de 5 ani de la data dobandirii acesteia, precum si exceptia de aplicare a acesteia, prevazute la art. 10 alin. (2) lit. f) teza finala din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare."

  2. Dupa alineatul (5) se introduce un nou alineat, alineatul (51), cu urmatorul cuprins:

  "(51) Actele juridice de instrainare incheiate cu incalcarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, sunt lovite de nulitate absoluta, in conditiile art. 11 din lege."

  3. Alineatul (6) se modifica si va avea urmatorul cuprins:

  "(6) Dreptul de proprietate dobandit in baza contractelor de vanzare incheiate de beneficiar in conditiile legii si in conformitate cu prevederile alin. (5) se inscrie in cartea funciara potrivit dispozitiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, si ale Legii cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Interdictia de instrainare prevazuta la art. 10 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se radiaza la cererea persoanelor interesate, dupa implinirea termenului de 5 ani de la data dobandirii locuintei prin contractul de vanzare-cumparare, in conditiile legii. Radierea dreptului de ipoteca constituit in aplicarea dispozitiilor art. 10 alin. (2) lit. f) teza a 3-a din Legea nr. 152/1998, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu atrage radierea interdictiei de instrainare anterior implinirii termenului de 5 ani".

 • Din 11 aprilie 2014, a intrat in vigoare Legea nr. 17/2014 privind unele masuri de reglementare a vanzarii-cumpararii terenurilor agricole situate in extravilan si de modificare a Legii nr. 268/2001 privind privatizarea societatilor comerciale ce detin in administrare terenuri proprietate publica si privata a statului cu destinatie agricola si infiintarea Agentiei Domeniilor Statului.
 • IN EXTRAS

  Prevederile prezentei legi se aplica cetatenilor romani, respectiv cetatenilor unui stat membru al Uniunii Europene, ai statelor care sunt parte la Acordul privind Spatiul Economic European (ASEE) sau ai Confederatiei Elvetiene, precum si apatrizilor cu domiciliul in Romania, intr-un stat membru al Uniunii Europene, intr-un stat care este parte la ASEE sau in Confederatia Elvetiana, precum si persoanelor juridice avand nationalitatea romana, respectiv a unui stat membru al Uniunii Europene, a statelor care sunt parte la ASEE sau a Confederatiei Elvetiene. Cetatenii si persoanele juridice apartinand unui stat membru al Uniunii Europene sau statelor care sunt parte la ASEE sau Confederatiei Elvetiene pot achizitiona teren agricol in Romania in conditii de reciprocitate.

  Terenurile agricole situate in intravilan nu intra sub incidenta prezentei reglementari.

  Terenurile agricole situate in extravilan pe o adancime de 30 km fata de frontiera de stat si tarmul Marii Negre, catre interior, precum si cele situate in extravilan la o distanta de pana la 2.400 m fata de obiectivele speciale pot fi instrainate prin vanzare-cumparare doar cu avizul specific al Ministerului Apararii Nationale, eliberat in urma consultarii cu organele de stat cu atributii in domeniul sigurantei nationale, prin structurile interne specializate mentionate la art. 6 alin. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea nationala a Romaniei, cu modificarile si completarile ulterioare.

  Prevederile alin. de mai sus nu se aplica preemptorilor.

 • Din 7 aprilie 2014, a intrat in vigoare Ordinul Departamentului pentru Energie nr. 265/2014 pentru modificarea Schemei de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale, aprobata prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 156/2011.
 • IN EXTRAS

  Art. I. - Schema de ajutor de stat privind sprijinirea investitiilor in extinderea si modernizarea retelelor de transport al energiei electrice si gazelor naturale, aprobata prin Ordinul ministrului economiei, comertului si mediului de afaceri nr. 156/2011, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 129 din 21 februarie 2011, se modifica dupa cum urmeaza:

  1. Articolul 15 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 15. - Prezenta schema se aplica pana la data de 30 iunie 2014".

  2. Articolul 16 va avea urmatorul cuprins:

  "Art. 16. - Bugetul total alocat al prezentei scheme este de 69,24 milioane euro (echivalent in lei), din care 88% reprezinta fonduri europene nerambursabile asigurate prin Fondul European de Dezvoltare Regionala si restul reprezinta fonduri de cofinantare publica asigurate de la bugetul de stat".

  Art. II. - Prezentul ordin se publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.

 • Din 7 aprilie, a intrat in vigoare Ordinul Ministerului Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice nr. 433/138/2014 pentru completarea Clasificarii ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), aprobata prin Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale si al presedintelui Institutului National de Statistica
 • Clasificarea ocupatiilor din Romania - nivel de ocupatie (sase caractere), se completeaza cu descrierile si ocupatiile aferente grupelor de baza nou-introduse, dupa cum urmeaza:

  2429 Specialisti in administratie neclasificati in grupele de baza anterioare. Aceasta grupa de baza cuprinde specialisti in administratie neclasificati in alta parte in grupa minora;

  242 Specialisti in domeniul administrativ. De exemplu, grupa de baza include specialistii care elaboreaza strategiile si programele institutiilor publice, organizatiilor si companiilor cu impact social si economic;

  242901 auditor responsabilitate sociala;

  242902 responsabil al managementului responsabilitatii sociale;

  242903 manager de responsabilitate sociala;

  3414 Personal didactic in invatamantul primar Personalul din invatamantul primar instruieste copiii in mod individual si in grup, folosind diferite metode si materiale didactice pe care le adapteaza la nevoile diferite ale copiilor, observa si evalueaza performantele si comportamentul acestora, supravegheaza copiii in timpul pauzelor;

  341401 invatator;

  341402 institutor;

  3415 Personal didactic in invatamantul prescolar .Personalul din invatamantul prescolar desfasoara activitati individuale si de grup concepute prin abordarea holistica a dezvoltarii copilului, care integreaza dezvoltarea fizica, sanatatea, dezvoltarea limbajului si comunicarii, dezvoltarea cognitiva si socio-emotionala a copilului;

  341501 educatoare;

  341502 educator puericultor;

  3416 Instructori si asimilati din invatamant Instructorii si asimilatii din invatamant desfasoara activitati de educatie extrascolare, programe de recreere si organizeaza activitati educative complementare care vizeaza dezvoltarea elevilor in plan cultural-artistic, tehnic-aplicativ, sportiv si turistic;

  341601 instructor scolar auto;

  3419 Personal in invatamant neclasificat in grupele de baza anterioare. Aceasta grupa de baza contine personal din invatamant neclasificat in alta parte in grupa majora 3 - Tehnicieni si alti specialisti din

  domeniul tehnic. De exemplu, grupa de baza include personalul din invatamant care planifica, pregateste si furnizeaza lectii si ateliere de lucru individuale si de grup pentru nivelul de competenta, interesele si aptitudinile elevilor si consiliaza elevii pentru a-i ajuta sa inteleaga si sa depaseasca probleme personale sociale sau de comportament care ar putea afecta educatia lor;

  341901 maistru instructor;

  341902 pedagog scolar;

  341903 secretar scoala;

  341904 sef atelier scoala;

  341905 mediator scolar.

  Informatii preluate din newsletter-ul Casei de avocatura Stratula, Mocanu & Asociatii.

  Ti-a placut acest articol? Urmareste Business24 si pe Facebook! Comenteaza si vezi in fluxul tau de noutati de pe Facebook cele mai noi si interesante articole de pe Business24.

  Sursa: Business24
  Articol citit de 3173 ori